دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  سنجش رضایت مودیان مالیاتی حقیقی از خدمات سازمان امور مالیاتی منطقه غرب تهران براساس مدل سروکوال

قسمتی از متن پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف کلی از انجام این پژوهش سنجش رضایت مؤدیان مالیاتی از کیفیت خدمات ارائه شده در اداره مالیاتی غرب تهران می باشد.

اهداف فرعی این پژوهش عبارتند از:

– اندازه رضایت مودیان از هر یک از پنج بعد کیفیت خدمات چه اندازه می باشد؟- اندازه اهمیت هر یک از پنج بعد مدل سروکوال از نظر مودیان چه اندازه می باشد؟ – شکاف میان رضایت و اهمیت هر یک از عوامل مدل سروکوال چه اندازه می باشد؟

1-4- سؤالات پژوهش

سؤال اصلی پژوهش:

رضایتمندی مودیان مالیاتی از کیفیت خدمات ارائه شده اداره مالیاتی غرب تهران چگونه می باشد؟

سؤالات فرعی:

1- رضایت مودیان مالیاتی از ابعاد پنج‌گانه مدل سروکوال (قابلیت اعتبار، پاسخگویی، اطمینان خاطر، همدلی، و شواهد ملموس و فیزیکی) در  اداره مالیاتی غرب تهران چه اندازه می باشد؟

2- اهمیت هر یک از ابعاد پنج‌گانه مدل سروکوال (قابلیت اعتبار، پاسخگویی، اطمینان خاطر، همدلی، و شواهد ملموس و فیزیکی) از نظر مودیان مالیاتی غرب تهران چه اندازه می باشد؟

3- شکاف میان رضایت و اهمیت در مورد هر یک از ابعاد پنج‌گانه مدل سروکوال اداره مالیاتی غرب تهران چه اندازه می باشد؟

1-5- فرضیه های پژوهش

فرضیه اصلی پژوهش

– بین رضایت مورد انتظار مودیان مالیاتی اداره غرب تهران با اندازه ادراک شده آنها از کیفیت خدمات
تفاوت معنی داری هست .

فرضیه های فرعی پژوهش :

1- بین رضایت مورد انتظار مودیان مالیاتی اداره غرب تهران با اندازه ادراک شده آنها از اندازه پاسخگویی تفاوت معنی داری هست .

2- بین رضایت مورد انتظار مودیان مالیاتی اداره غرب تهران با اندازه ادراک شده آنها از اندازه همدلی تفاوت معنی داری هست .

3- بین رضایت مورد انتظار مودیان مالیاتی اداره غرب تهران با اندازه ادراک شده آنها از قابلیت اعتبار تفاوت معنی داری هست .

4- بین رضایت مورد انتظار مودیان مالیاتی اداره غرب تهران با اندازه ادراک شده آنها از اطمینان خاطر تفاوت معنی داری هست .

5- بین رضایت مورد انتظار مودیان مالیاتی اداره غرب تهران با اندازه ادراک شده آنها از شواهد ملموس و فیزیکی تفاوت معنی داری هست .

1-6- مدل پژوهش

همواره برای اینکه پژوهش از چارچوب نظریات علمی خارج نشده و به بیراهه نرود،  برای درک بهتر روابط بین متغیرهای عملیاتی این پژوهش یک الگوی نظری تعریف شده می باشد.

مدل مفهومی بهره گیری شده در این پژوهش مدل استاندارد سروکوال[1] می باشد که بر اساس پنج بعد کیفیت خدمات ارائه شده را مورد سنجش قرار می‌دهد. این مدل یکی از مدل‌های مناسب برای مطالعه رضایت مشتریان از خدمات ارائه شده می‌باشد.

[1] Servqual (Service Quality)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی از انجام این پژوهش سنجش رضایت مؤدیان مالیاتی از کیفیت خدمات ارائه شده در اداره مالیاتی غرب تهران می باشد.

اهداف فرعی این پژوهش عبارتند از:

– اندازه رضایت مودیان از هر یک از پنج بعد کیفیت خدمات چه اندازه می باشد؟- اندازه اهمیت هر یک از پنج بعد مدل سروکوال از نظر مودیان چه اندازه می باشد؟ – شکاف میان رضایت و اهمیت هر یک از عوامل مدل سروکوال چه اندازه می باشد؟

1-4- سؤالات پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سؤال اصلی پژوهش:

رضایتمندی مودیان مالیاتی از کیفیت خدمات ارائه شده اداره مالیاتی غرب تهران چگونه می باشد؟

سؤالات فرعی:

1- رضایت مودیان مالیاتی از ابعاد پنج‌گانه مدل سروکوال (قابلیت اعتبار، پاسخگویی، اطمینان خاطر، همدلی، و شواهد ملموس و فیزیکی) در  اداره مالیاتی غرب تهران چه اندازه می باشد؟

2- اهمیت هر یک از ابعاد پنج‌گانه مدل سروکوال (قابلیت اعتبار، پاسخگویی، اطمینان خاطر، همدلی، و شواهد ملموس و فیزیکی) از نظر مودیان مالیاتی غرب تهران چه اندازه می باشد؟

3- شکاف میان رضایت و اهمیت در مورد هر یک از ابعاد پنج‌گانه مدل سروکوال اداره مالیاتی غرب تهران چه اندازه می باشد؟

1-5- فرضیه های پژوهش

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  سنجش رضایت مودیان مالیاتی حقیقی از خدمات سازمان امور مالیاتی منطقه غرب تهران براساس مدل سروکوال  با فرمت ورد