دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در گروه صنعتی زرماکارون

قسمتی از متن پایان نامه :

سیر تطور کارآفرینی در سازمان

«کالینز» و «مور» در سال 1970 اولین محققینی بودند که در مطالعات خود، بین کارآفرینان مستقل[1] و اداری[2] فرق قائل شدند و این گونه عنوان نمودند که کارآفرینان مستقل، سازمانهای جدید را به گونه مستقل به منصه ظهور می‏رسانند، در حالی که کارآفرینان اداری سازمانهای جدیدی را در درون یا در کنار ساختارهای شرکتی موجود، ایجاد می‏نمایند. «سوسبائر» در سال 1973 برای تشریح کارآفرینی در سازمانها واژه «کارآفرینی درون سازمانی»[3] را ابداع و تصریح نمود که این فرآیند شامل تأسیس واحدهای نسبتاً مستقل در درون شرکت‏ها می‏باشد و به اعضای شرکت اجازه می‏دهد تا با همان روحیه، آزادی اقدام و تعهد همانند شرکت‏های کوچک فعالیت نمایند.«وسپر» در سال 1980 کارآفرینی را به صورت کارآفرینی داخلی[4] و کارآفرینی مستقل[5] تقسیم‏بندی نمود و اظهار نمود که کارآفرینان داخلی فعالیتهای کارآفرینانه را در سازمان‏های بزرگ هدایت می‏نمایند و راه ایجاد و تشکیل واحدهای فرعی سازمانی و مستقل را برای ارائه محصولات و خدمات جدید مهیا می‏کنند(Gartner,1999:72).

«پینکات» در سال 1985 از ترکیب واژه‏های Entrepreneurship و Corporate و Intra واژه Intrapreneurship را ابداع نمود و کارآفرین سازمانی را فردی تعریف نمود که در سازمان‏های بزرگ همچون یک کارآفرین مستقل فعالیت می‏نماید و فعالیت وی ایجاد واحدهای جدید در سازمان، ارائه محصولات، خدمات و فرآیندهای جدید می‏باشد که شرکت‏ها را به سوی رشد و سودآوری سوق می‏دهد.

 از این پس سیر مطالعات در خصوص کارآفرینی سازمانی شدت گرفت و مطالعات گسترده‏ای در خصوص تفاوت‏های ویژگی‏های شخصیتی و تفاوتهای کارکردی کارآفرینان مستقل با کارآفرینان سازمانی آغاز گردید و انواع استراتژی‏های سازمانی برای ایجاد کارآفرینی سازمانی ارائه گردید. محققین با عناوین مختلفی از این فرآیند یاد نموده‏اند که براساس سیر تاریخی در جدول 1-2 انواع عناوین ذکر گردیده می باشد. خاطر نشان می گردد که امروزه کارآفرینی سازمانی و کارآفرینی شرکتی به عنوان دو استراتژی متفاوت برای ایجاد تحول در شرکت‏ها مطرح می‏باشند. به طوری که اگر یک فرد آغازگر فعالیت‏های مخاطره‏آمیز در شرکت باشد به این فرآیند کارآفرینی سازمانی[6] و به فرد موردنظر کارآفرین سازمانی[7] گفته می‏گردد و اگر کل شرکت و کارکنان دارای روحیه کارآفرینی شوند، از آن به عنوان کارآفرینی شرکتی[8] نام برده می‏گردد(Williams & Eliza,2005:8).

[1]. Independent

[2]. Administrative

[3]. Intra-Corporate Entrepreneurship

[4]. Internal Entrepreneuship

[5]. Independent Entrepreneurship

[6]. Intrapreneurship

[7]. Intrapreneur

[8]. Corporate Entrepreneurship

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1 هدف کلی

هدف کلی این پژوهش ” شناسایی عوامل موثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در گروه صنعتی زرماکارون” می­باشد.

2-4-1 اهداف اختصاصی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با در نظر داشتن اهمیت تأثیر کارآفرینی سازمانی، این پژوهش بر آن می باشد تا به اهداف فرعی یا اختصاصی ذیل دست یابد:

1- شناسایی الگوی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛

  • سنجش اندازه اثرگذاری عوامل احصاء­شده بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛
  • اولویت­بندی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛
  • ارائه راهکارهایی به مقصود توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون.

5-1 پرسش های پژوهش 

1- عوامل موثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛ کدامند؟

2- اندازه اثرگذاری عوامل احصاء­شده بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛ به چه اندازه می باشد؟

3- اولویت­بندی عوامل موثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛ به ترتیب اهمیت؛ چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در گروه صنعتی زرماکارون با فرمت ورد