عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین حساسیت سرمایه گذاری جریان های نقدی و سطوح مخارج سرمایه ای در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده

هدف این مقاله، مطالعه ارتباط حساسیت سرمایه­گذاری –جریان­هایِنقدیِ باسطح مخارج سرمایه­ای می­باشد. در این پژوهش اطلاعات مالی 73 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1382 الی 1391 مطالعه شده می باشد (730 سال- شرکت). برای تجزیه و تحلیل نتایج از نرم افزار 18SPSS بهره گیری گردید. همچنین برای محاسبات داده های مورد نیاز از نرم افزار EXCEL بهره گیری گردید. شرکت­های بیش سرمایه­گذار و کم سرمایه­گذار با بهره گیری از معیار میانگین سرمایه­گذاری در هر سال از هم جدا شده و نشان داده گردید که حساسیت سرمایه­گذاری- جریانات نقدی با اندازه مخارج سرمایه­ای دارای ارتباط مستقیم می­باشد. همچین ارتباط مستقیم بین ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام با مخارج سرمایه­گذاری بلند مدت دیده گردید. با بهره گیری از معیار متعدد ( نسبت سود تقسیمی، اندازه شرکت و شاخص KZ  ) بعنوان نماینده وجود محدودیت­های مالی، نشان داده گردید که حساسیت سرمایه­گذاری –جریان نقدی باشاخص­های اندازه شرکت ونسبت سودتقسیمی دارای ارتباط مستقیم وباشاخصKZ دارای ارتباط معکوس می­باشد.

واژگان کلیدی: حساسیت سرمایه­گذاری- جریان­های نقدی، شاخص KZ، ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، محدودیت­های مالی

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش

سوال اول : آیا بین حساسیت سرمایه ­گذاری – جریان­های نقدی در شرکت­های بیش سرمایه­ گذار با  شرکت­های کم سرمایه­ گذار تفاوت معناداری هست؟

سوال دوم: آیا بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام با اندازه مخارج سرمایه­ گذاری بلند مدت (سرمایه ای) ارتیاط معناداری هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوال سوم: آیا حساسیت سرمایه­ گذاری – جریان­های نقدی در شرکت­های مواجه با محدودیت­های مالی بیشتر از شرکت­های بدون محدودیت مالی می­باشد؟

پایان نامه - تز - رشته حسابداری