پایان نامه مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تعیین تاثیر الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی بر عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان

قسمتی از متن پایان نامه :

انواع برنامه‌ریزی

1- برنامه های راهبردی(استراتژیک): برنامه هایی که برای کل سازمان طراحی می گردد و به دنبال تعیین اهداف کلی سازمان و تعیین جایگاه سازمان در جامعه می باشد، برنامه های راهبردی می نامند. این نوع برنامه ها بلند مدت بوده و با در نظر داشتن شرایط و عوامل محیطی مؤثر، شامل موارد کلی می باشد و توسط برنامه های عملیاتی و کوتاه مدت تفسیر می شوند(زارعی متین،1380).

برنامه های استراتژیک، دوراندیشی سازمان یافته ای می باشد که مراحل زیر را در بردارد:

الف) تعیین مأموریتها و هدفهای دور برد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ب) تفکیک مأموریتها به هدفهای کمّی و کیفی کوتاه مدت، که این اقدام را اصطلاحاً هدف گذاری می نامند.

ج) تعیین خط مشی ها یا سیاستها

د) طرح ریزی و برنامه ریزی اجرایی(تاکتیکی)(رضائیان،1379).

 

2- برنامه های عملیاتی: برنامه هایی که در پی تعیین چگونگی تحقق اهداف کلی می باشد. برنامه ریزی به مقصود تحقق اهداف کلی سازمان در بخش ها و واحدهای مختلف، برنامه ریزی عملیاتی می باشد(زارعی متین،1380).

توالی برنامه ریزی عملیاتی عبارت می باشد از:

الف) تهیه برنامه کوتاه مدت(تعیین بودجه و زمانبندی)

ب) تعیین معیارهای عملکرد و جایگاه(کمیت، کیفیت و هزینه)

ج) بازبینی و تعیین موارد انحراف

د) تهیه برنامه جدید(رضائیان،1379).

3- برنامه های کوتاه مدت: شامل هدفها و برنامه های عملیاتی می باشد و فعالیتهایی را تنظیم می کند که در دوره زمانی یک سال یا کمتر انجام می گردد.برای مثال، برنامه های ماهانه، هفتگی و حتی روزانه در واحدها، همه برنامه های کوتاه مدت تلقی می گردند.

4- برنامه های میان مدت: بطور عموم محدوده زمانی بین یک تا پنج سال دارد و شامل هدفها و برنامه های کوتاه مدت می باشد.

5- برنامه های بلندمدت: شامل هدفها و برنامه های راهبردی می باشد که ممکن می باشد بیش از پنج سال طول بکشد، اگر چه افق دقیق زمانی هر برنامه از سازمانی به سازمان دیگر تفاوت دارد. در محیطهای پویا، و پیچیده، مدیران ممکن می باشد نتوانند برای دوره ای طولانی تر از پنج سال برنامه ریزی کنند، پس برنامه های راهبردی آنان می تواند دوره کوتاهتری را در برگیرد. در محیطهای با ثبات افق زمانی یک برنامه راهبردی می تواند ده تا بیست سال باشد( فیضی،1378).

6- برنامه های معین: هنگامی که برنامه ها دقیق، معین و روشن بوده و نحوه دستیابی به اهداف آن دقیقاً مشخص و واضح باشد و در هیچ نقطه ای ابهام و جای تفسیر وجود نداشته باشد، برنامه های «معین» نامیده می گردد. برای مثال مدیری که در جستجوی افزایش 20% فروش برای 12 ماه آینده می باشد، همچنین روش های دستیابی به هدف مذکور، معین و بودجه لازم تخصیص داده شده باشد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین تاثیر الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی  انسانی بر عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان می باشد که در راستای این هدف، اهداف زیر دنبال می گردد: 

1- تعیین ارتباط پیش نیاز ساختاری برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی با عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان.

2- تعیین ارتباط پیش نیاز فرهنگی برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی با عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان.

3- تعیین ارتباط پیش نیاز انسانی برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی با عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان.

4- تعیین ارتباط پیش نیاز مدیریتی برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی با عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان.

و اهداف کاربردی پژوهش حاضر عبارت می باشد از :

با شناسایی تاثیر الزامات برنامه ریزی (استراتژیک) نیروی انسانی بر عملکردکارکنان شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان و با سازماندهی مناسب این نیروها گامهای مهمی در جهت ارتقاء بهره وری شبکه بهداشتی و درمانی برداشته خواهد گردید.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  تعیین تاثیر الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی بر عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان با فرمت ورد