دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در گروه صنعتی زرماکارون

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جدول­ها

عنوان صفحه
            جدول(1-1). توصیف متغیرهای اصلی به تفکیک ابعاد متغیرها، شاخص­ها، پرسش­ها/گویه ها 10
جدول 1-3: ضرایب آلفا کرونباخ برای پرسشنامه عوامل موثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی 119
جدول 2-3: ضرایب آلفا کرونباخ برای پرسشنامه توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی

 

120
جدول (1-4). توزیع فراوانی پاسخ­دهندگان برحسب جنسیت 125
جدول (2-4). توزیع فراوانی پاسخ­دهندگان برحسب گروه سنی

 

126
جدول (3-4). توزیع فراوانی پاسخ­دهندگان برحسب اندازه تحصیلات 127
جدول (4-4). توزیع فراوانی پاسخ­دهندگان برحسب سابقه کار 128
جدول (5-4). شاخص­های مرکزی، پراکندگی و توزیع متغیر عوامل موثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی 129
جدول (6-4). شاخص­های مرکزی، پراکندگی و توزیع متغیر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی 131
جدول (7- 4). آزمون KMO و بارتلت 134
جدول (8- 4). آزمون KMO و بارتلت 135
جد             جدول 9-4. ماتریس همبستگی عاملها بعد از چرخش 136
جد             جدول 10-4. ماتریس همبستگی عاملها بعد از چرخش 138
جدول(11-4). نتایج آزمون کلموگروف- اسمیرنوف 141
جدول(12-4). نتایج آزمون کلموگروف- اسمیرنوف 142
جدول (13-4). نحوه داوری اندازه عددی ضریب  همبستگی

 

144
جدول (14-4). خروجی ضریب همبستگی بین خطرپذیری و توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی 145
جدول (15-4). خروجی ضریب همبستگی بین توفیق­طلبی و توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی 146
جدول (16-4). خروجی ضریب همبستگی بین ایده­پردازی و توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی 146
جدول (17-4). خروجی ضریب همبستگی بین اقدام­گرایی و توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی 147
جدو  جدول (18- 4). شاخص­های برازش تحلیل عاملی تأییدی مرتبهدوم متغیر عوامل موثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی 152
جدول (19- 4). نتایج حاصل از تحلیل عاملی مرتبه دوم 153
جدول (20- 4). شاخص­های برازش تحلیل عاملی تأییدی مرتبهدوم متغیر توسعه فرهنگ کارآفرینی 159
جدول (21- 4). نتایج حاصل از تحلیل عاملی مرتبه دوم 160

 

فهرست شکل­ها و نمودارها 

عنوان صفحه
شکل(9-2): مدل مفهومی پژوهش 11
نمودار (1-4). درصد فراوانی پاسخ­دهندگان برحسب جنسیت 125
نمودار (2-4). درصد فراوانی پاسخ­دهندگان برحسب رده سنی 126
نمودار (3-4). درصد فراوانی پاسخ­دهندگان برحسب اندازه تحصیلات 127
نمودار (4-4). توزیع فراوانی پاسخ­دهندگان برحسب سابقه کار 128
نمودار (5-4). اعداد معنی­داری تحلیل عاملی مرتبه اول متغیر عوامل موثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی 150
      نمودار (6-4). اعداد معنی­داری تحلیل عاملی مرتبه دوم متغیر عوامل موثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی 151
نمودار (7-4). ضرایب تخمین استاندارد تحلیل عاملی مرتبه دوم متغیر عوامل موثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی 152
نمودار(8-4). اعداد معنی­داری تحلیل عاملی مرتبه اول متغیر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی 156
نمودار (9-4). اعداد معنی­داری تحلیل عاملی مرتبه دوم متغیر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی 158
نمودار (10-4). ضرایب تخمین استاندارد تحلیل عاملی مرتبه دوم متغیر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی 159

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1 هدف کلی

هدف کلی این پژوهش ” شناسایی عوامل موثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در گروه صنعتی زرماکارون” می­باشد.

2-4-1 اهداف اختصاصی

با در نظر داشتن اهمیت تأثیر کارآفرینی سازمانی، این پژوهش بر آن می باشد تا به اهداف فرعی یا اختصاصی ذیل دست یابد:

1- شناسایی الگوی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛

  • سنجش اندازه اثرگذاری عوامل احصاء­شده بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛
  • اولویت­بندی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛
  • ارائه راهکارهایی به مقصود توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون.

5-1 پرسش های پژوهش 

1- عوامل موثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛ کدامند؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- اندازه اثرگذاری عوامل احصاء­شده بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛ به چه اندازه می باشد؟

3- اولویت­بندی عوامل موثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛ به ترتیب اهمیت؛ چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در گروه صنعتی زرماکارون با فرمت ورد