دانلود پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

  تعیین و رتبه بندی عوامل مؤثر بر فروش در پتروشیمی خراسان با بهره گیری از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست جداول

عنوان                                                                شماره صفحه

2-1- تفاوت­های بازاریابی و فروش ……………………………………………………………………………………….14

2-2- ارزش گذاری شاخص ها نسبت به هم …………………………………………………………………………..41

2-3- شاخص تصادفی ………………………………………………………………………………………………………….43

4-1- توزیع جنسیتی آزمودنی ها ……………………………………………………………………………………………63

4-2- وضعیت تحصیلی اعضای نمونه  پژوهش …………………………………………………………………………63

4-3- وضعیت سابقه  بیمه اعضاء نمونه پژوهش ………………………………………………………………………..64

4-4- نتایج حاصل از آزمون همبستگی مربوط به فرضیه اصلی پژوهش ………………………………………..65

4-5- وزن های نسبی و نهایی معیارهای کلی مؤثر بر فروش محصولات پتروشیمی خراسان در مدل کل …………….65

4-6- نتایج حاصل از آزمون همبستگی مربوط به فرضیه فرعی اول پژوهش ………………………………………………………..66

4-7- وزن های نسبی و نهایی زیر معیارهای، معیار قیمت محصولات پتروشیمی خراسان در مدل کل ……………….67

4-8- نتایج حاصل از آزمون همبستگی مربوط به فرضیه فرعی دوم پژوهش ……………………………………………………….67

4-9- وزن های نسبی و نهایی زیر معیارهای، معیار توزیع فیزیکی محصولات پتروشیمی خراسان در مدل کل ……..68

4-10- نتایج حاصل از آزمون همبستگی مربوط به فرضیه فرعی سوم پژوهش …………………………………………….68

4-11- وزن های نسبی و نهایی زیر معیارهای، معیار کیفیت محصولات پتروشیمی خراسان در مدل کل …………….69

4-12- نتایج حاصل از آزمون همبستگی مربوط به فرضیه فرعی چهارم پژوهش…………………………………………..70

4-13- وزن های نسبی و نهایی زیر معیارهای، معیار سیاست فروش محصولات پتروشیمی خراسان در مدل کل ….70

4-14- نتایج حاصل از آزمون همبستگی مربوط به فرضیه فرعی پنجم پژوهش ……………………………………………71

4-15- وزن های نسبی و نهایی زیر معیارهای، معیار رضایت مشتریان محصولات پتروشیمی خراسان در مدل کل ..71

4-16- نتایج حاصل از آزمون همبستگی مربوط به فرضیه فرعی ششم پژوهش …………………………………………..72

4-17- وزن های نسبی و نهایی زیر معیارهای، معیار اندازه تولید محصولات پتروشیمی خراسان در مدل کل ………73

4-18- نتایج حاصل از آزمون همبستگی مربوط به فرضیه فرعی هفتم پژوهش …………………………………………..73

4-19- وزن های نسبی و نهایی زیر معیارهای، معیار شیوه بازاریابی محصولات پتروشیمی خراسان در مدل کل ….74

4-20- آزمون فرید من : مقایسه بین عوامل فروش از مؤلفه های فروش محصولات پتروشیمی……..74

 

 

 

 

 

                    فهرست نمودارها

عنوان                                                                شماره صفحه

2-1- ارتباط مدیر فروش و وظایف او درآمیزه بازاریابی بنگاه اقتصادی ……………………………………….13

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-2- تصمیمات مهم در طراحی کانالهای توزیع ……………………………………………………………………….19

2-3- فرآیند جلب رضایت مشتری …………………………………………………………………………………………26

2-4- نمایش سلسله مراتبی مسأله تصمیم ………………………………………………………………………………..40

2-5- عوامل مؤثر بر فروش محصولات پتروشیمی ……………………………………………………………………47

2-6- چارچوب نظری پژوهش ………………………………………………………………………………………………..54

2-7- مدل مفهومی پژوهش ……………………………………………………………………………………………………..54

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

 

1-6-1  هدف اساسی پژوهش

شناسایی تأثیر عوامل مؤثر بر فروش محصولات پتروشیمی بر فروش(نقدی، اعتباری و سلف) محصولات پتروشیمی.

1-6-2  اهداف فرعی

1- مطالعه و توصیف تأثیر قیمت محصولات پتروشیمی بر فروش(نقدی، اعتباری و سلف) محصولات.

2- مطالعه و توصیف تأثیر توزیع فیزیکی محصولات پتروشیمی بر فروش(نقدی، اعتباری و سلف) محصولات.

3- مطالعه و توصیف تأثیر کیفیت محصولات پتروشیمی بر فروش(نقدی، اعتباری و سلف) محصولات.

4- مطالعه و توصیف تأثیر سیاست فروش محصولات پتروشیمی بر فروش(نقدی، اعتباری و سلف) محصولات.

5- مطالعه و توصیف تأثیر رضایت مشتریان محصولات پتروشیمی بر فروش(نقدی، اعتباری و سلف) محصولات.

6- مطالعه و توصیف تأثیر اندازه تولید محصولات پتروشیمی بر فروش(نقدی، اعتباری و سلف) محصولات.

7- مطالعه و توصیف تأثیر شیوه بازاریابی محصولات پتروشیمی بر فروش(نقدی، اعتباری و سلف) محصولات.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  تعیین و رتبه بندی عوامل مؤثر بر فروش در پتروشیمی خراسان با بهره گیری از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی  با فرمت ورد