پایان نامه مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تعیین تاثیر الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی بر عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان

قسمتی از متن پایان نامه :

رسالت‌

‌ ‌تعریف‌ رسالت‌ می‌تواند آنقدر کلی‌ و مبهم‌ باشد که‌ حاوی‌ و حامل‌ معنای‌ مشخصی‌ نباشد و یا تنها جنبه‌ تبلیغاتی‌ عمومی‌ داشته‌ باشد و از ایده‌آل‌ سخن‌ بگوید که‌ مطمئناً‌ هیچگاه بدانها نخواهد رسید. به‌ عقیده‌ پیتر دراکر عدم‌ وجود یک‌ فلسفه‌ وجودی‌ تنها مهمترین‌ علت‌ شکستهای‌ بازرگانی‌ می باشد.

‌‌رسالت‌ یا ماموریت‌ شامل‌ تعریف‌ روشنی‌ از دامنه‌ فعلی‌ و موردانتظار کسب‌ و کار درچند سال‌ آینده‌ می باشد. رسالت‌ یا ماموریت‌ نشان‌دهنده‌ نوع‌ کسب‌وکاری‌ می باشد‌ که‌ سازمان‌ در آن‌ فعالیت‌ می کند. اعضای‌ سازمان‌ بدون‌ داشتن‌ چشم‌انداز موفقیت‌ از چگونگی‌ تحقق‌ رسالت‌ سازمان‌ آگاهی‌ نخواهند داشت. به‌ اظهار‌ دیگر رسالت، هدف‌ سازمان‌ و یا اینکه‌ چرا سازمان‌ وظایفی‌ را انجام‌ می‌دهد، مشخص‌ می‌سازد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 

 

اهداف‌

‌ ‌اهداف‌ خواسته‌های‌ مشخص‌تری‌ هستند که‌ از ماموریت‌ و مطالعه‌ محیطی‌ ناشی‌ می شوند عناصر استراتژی‌ مدیریت‌ رده‌ بالاتر به‌ اهداف‌ پایین‌تر تبدیل‌ می شوند.

‌ ‌در ارتباط با اهداف‌ ذکر این‌ نکته‌ ضروری‌ می باشد‌ که‌ زیرا‌ زمان‌ و منابع‌ محدود می باشد‌ اولویت‌ بعدی‌ اهداف‌ اهمیت‌ بسیاری‌ می‌یابد در این‌ زمینه‌ مصالحه‌ مثلاً‌ بین‌ سوددهی‌ و سهم‌ بازار یا سایر اهداف‌ بایستی کاملاً‌ روشن‌ باشد تا مهمترین‌ اهداف‌ سازمان‌ به ‌دست‌ آید (گلوک، 1375).

تعاریف مختلف و متفاوتی از استراتژی ارائه شده می باشد.

برنامه‌ریزی‌ استراتژیک‌ در بخش‌ دولتی‌ تاریخی‌ طولانی‌ دارد.

‌واژه‌ استراتژی‌ از کلمه‌ یونانی‌(STRATEGO) مرکب‌ از(STRATOS) به‌ معنای‌ ارتش‌ و(EGO) به‌ معنای‌ رهبر گرفته‌ شده‌ می باشد. با وجود این، برنامه‌ریزی‌ استراتژیک‌ اساساً‌ در بخش‌ خصوصی‌ توسعه‌یافته‌ می باشد. هرچند که‌ رویکردهای‌ برنامه‌ریزی‌ استراتژیک‌ در بخش‌ خصوصی‌ تدوین‌ شده‌اند اما‌ می‌توانند به‌ سازماندهی‌ دولتی‌ و غیرانتفاعی‌ و همچنین‌ جوامع‌ و دیگر نهادها کمک‌ کنند.(برایسون، 1372).

برنامه‌ریزی‌ استراتژیک‌ را می‌توان‌ تلاشی‌ منظم‌ و سازمان‌یافته‌ درجهت‌ اتخاذ تصمیم‌ و مبادرت‌ به‌ اقدامات‌ بنیادین‌ تعریف‌ نمود که‌ به‌ موجب‌ آنها، اینکه‌ یک‌ سازمان‌ چیست، چه‌ می کند، و چه‌ اموری‌ را انجام‌ می‌دهد، مشخص‌ خواهدشد.

‌در تعریف‌ دیگری‌ برنامه‌ریزی‌ استراتژیک‌ فرایندی‌ می باشد‌ درجهت‌ تجهیز منابع‌ سازمان‌ و وحدت‌ بخشیدن‌ به‌ تلاشهای‌ آن‌ برای‌ نیل‌ به‌ اهداف‌ و رسالت‌ بلندمدت‌ باتوجه‌ به‌ امکانات‌ و محدودیتهای‌ درونی‌ و بیرونی.(فیض،1389،ص29) در تعریفی‌ دیگر برنامه‌ریزی‌ استراتژیک‌ به‌ معنای‌ فرایند مطالعه‌ جایگاه‌ فعلی‌ و مسیر آینده‌ سازمان‌ یا جامعه، تنظیم‌ اهداف، تدوین‌ یک‌ استراتژی‌ برای‌ تحقق‌ آن‌ اهداف‌ و اندازه‌گیری‌ نتایج‌ می باشد (هیوز،1377‌).

برنامه ریزی استراتژیک گونه‌ای از برنامه ریزی می باشد که در آن هدف، تعریف و تدوین استراتژیهاست. از آنجایی که استراتژی می‌تواند دارای عمر کوتاه یا بلند باشد برنامه ریزی استراتژیک می‌تواند برنامه ریزی بلندمدت یا کوتاه‌مدت باشد اما متفاوت از آنهاست.

برنامه ریزی استراتژیک کوششی می باشد ساخت‌یافته برای اتخاذ تصمیم‌های اساسی و انجام اعمالی که ماهیت سازمان، نوع فعالیت‌ها و دلیل انجام آن فعالیتها توسط سازمان را شکل داده و مسیر می‌بخشد. همانطور که استراتژی نظامی پیروزی در جنگ می باشد، برنامه ریزی استراتژیک نیز طرق انجام مأموریتهای سازمان را دنبال می کند. و تعریف دیگر که برنامه ریزی استراتژیک را برنامه ریزی در مورد هدف های بلند مدت سازمان و انتخاب فعالیت لازم برای تحقق آنها اظهار می دارد.

اکنون جا دارد تفاوت های بین برنامه ریزی استراتژیک[1] و برنامه ریزی تاکتیکی[2]  اظهار گردد. اگر چه میان برنامه‌ریزی تاکتیکی و استراتژیکی تفاوت گذاشته می گردد، اما این تفاوت دارای مرزهای روشن نیست، زیرا آن چیز که که برای یک فرد تصمیم تاکتیکی می باشد برای فرد دیگر ممکن می باشد تصمیم استراتژیک باشد. به طوری که تفاوت یا تشخیص بین آنها یک امر نسبی می باشد نه مطلق (جاسبی،1382).

با وجود این، بعضی از تفاوتها را به تبیین زیر می توان برشمرد:

برنامه ریزی تاکتیکی اصولاً در سطوح میانی و پایه سازمان انجام می گیرد در حالی که برنامه ریزی استراتژیک در سطوح عالی شکل می گیرد. در برنامه ریزی تاکتیکی بیشتر بر منافع فعلی سازمان تاکید می گردد، در حالی که در برنامه ریزی استراتژیک به منافع آتی توجه می گردد. به تعبیری دید برنامه ریزی تاکتیکی کوتاه مدت و دید برنامه ریزی استراتژیک بلندمدت می باشد.

در برنامه‌ریزی‌ تاکتیکی‌ روشهای‌ کار غالباً‌ تجربه‌شده‌ و متکی‌ به‌ دستاوردهای‌ گذشته‌ می باشد‌ درحالی‌ که‌ در برنامه‌ریزی‌ جامع‌ روشهای‌ نو و تجربه‌ نشده‌ نیز پابه‌ عرصه‌ می‌نهند؛

برنامه‌ریزی‌ تاکتیکی‌ نسبت‌ به‌ برنامه‌ریزی‌ استراتژیکی‌ مخاطره‌ کمتری‌ دارد؛

تاکید برنامه‌ریزی‌ تاکتیکی‌ بر کارایی‌ می باشد‌ در حالی‌ که‌ برنامه‌ریزی‌ استراتژیک‌ به‌ تاثیر‌ نظر دارد (کیانی ،1382).

[1]– STRATEGIC PLANNING

[2] – TACTICAL PLANNING

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین تاثیر الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی  انسانی بر عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان می باشد که در راستای این هدف، اهداف زیر دنبال می گردد: 

1- تعیین ارتباط پیش نیاز ساختاری برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی با عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان.

2- تعیین ارتباط پیش نیاز فرهنگی برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی با عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان.

3- تعیین ارتباط پیش نیاز انسانی برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی با عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان.

4- تعیین ارتباط پیش نیاز مدیریتی برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی با عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان.

و اهداف کاربردی پژوهش حاضر عبارت می باشد از :

با شناسایی تاثیر الزامات برنامه ریزی (استراتژیک) نیروی انسانی بر عملکردکارکنان شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان و با سازماندهی مناسب این نیروها گامهای مهمی در جهت ارتقاء بهره وری شبکه بهداشتی و درمانی برداشته خواهد گردید.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  تعیین تاثیر الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی بر عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان با فرمت ورد