پایان نامه مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تعیین تاثیر الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی بر عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

 

 

 

 

 

    فهرست مطالب

   عنوان                                                                                                     صفحه

                                                                                                   

چکیده                                                                                                  س

فصل اول :طرح پژوهش                               ۱

مقدمه                               ۲

اظهار مساله                           ۳

سوال آغازین                            ۵

اهداف پژوهش                            6

اهمیت و ضرورت پژوهش                    7

چارچوب نظری پژوهش                       8

فرضیه های پژوهش                         9

مدل تحلیلی پژوهش                       10

مدل عملیاتی پژوهش                     11

متغیرهای پژوهش                        12

قلمرو پژوهش                           12

محدودیت های پژوهش                     14

تاریخچه مختصری از شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان   15

تعریف مفهومی متغیرها                   16

تعریف عملیاتی متغیرها                   17

فصل دوم: ادبیات پژوهش                                                                                             20       

بخش اول: برنامه ریزی استراتژیک                21

مقدمه                               21

تعریف برنامه                         22

محاسن برنامه ریزی                   23

انواع برنامه ریزی                    23

سبک های برنامه ریزی                  25

ویژگی های برنامه ریزی                 26

تعریف استراتژی                        29

 

 

     فهرست مطالب

       عنوان                                                                                                صفحه

 

اجرا و پیاده سازی استراتژی                   ۲۹

استراتژی های مدیریت تغییر            30

مفهوم و تعاریف برنامه ریزی استراتژیک 30

برنامه ریزی استراتژیک چیست           31

مزایای برنامه ریزی استراتژیک         31

رویکردهای برنامه ریزی استراتژیک      32

محدودیتهای برنامه ریزی استراتژیک     32

ویژگی های برنامه ریزی استراتژیک      34

مدل های مختلف برنامه ریزی استراتژیک  34

بخش دوم: نیروی انسانی                         37

مقدمه                               37

برنامه ریزی نیروی انسانی             ۳۸

مراحل برنامه ریزی نیروی انسانی                                                            ۳۸

فرایند برنامه ریزی نیروی انسانی      ۳۹

مزایای برنامه ریزی نیروی انسانی       50

علل عدم برنامه ریزی نیروی انسانی      51

موانع اجرای برنامه ریزی منابع انسانی  51

سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی و برنامه ریزی نیروی انسانی                                             52

بخش سوم: برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی    53

مقدمه                               55

سیر تکامل نیروی انسانی                56

مدیریت استراتژیک منابع اسنانی         56

استراتژی های منابع انسانی: یک مفهوم   57

مدل های مدیریت استراتژیک منابع انسانی 58

استراتژی منابع انسانی: یک فرایند      59

عوامل پایه ای موثر بر برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی 61

انواع برنامه ریزی استراتژیک                                                                    62

 

 فهرست مطالب

    عنوان                                                                                                   صفحه

 

الگوی عقلایی برای تدوین استراتژیمدآمتذن       62

الگوی فراینده و تدریجی           64

تئوری نقاط مرجع استراتژیک         64

استراتژی های نیروی انسانی         67

پیوند میان برنامه ریزی استراتژی و منابع انسانی  72

برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی 74

الگوهای برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی 78

عناصر الگوی برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی  79

بخش چهارم: عملکرد کارکنان                  81

مقدمه                               81

مفهوم عملکرد                       82

ارزیابی عملکرد                      84

تاریخچه ارزیابی عملکرد              87

ارزیابی عملکرد در ایران             88

مبانی طراحی سیستم ارزیابی عملکرد    88

اجزای یک سیستم ارزیابی عملکرد       89

ویژگی های سیستم ارزیابی عملکرد      90

شاخص های ارزیابی عملکرد             91

طبقه بندی شاخص های ارزیابی عملکرد   91

ویژگی های شاخص های ارزیابی عملکرد   92

مزایای ارزیابی عملکرد               95

ضرورت ارزیابی عملکرد                 95

سیستم ارزیابی عملکرد                97

مقایسه دیدگاه های سنتی و جدید در ارزیابی عملکرد   99

بخش پنجم: پیشینه پژوهش                     103

مقدمه                              103

تحقیقات انجام گرفته در خارج از کشور 103

تحقیقات انجام گرفته در داخل        104

 

 فهرست مطالب

    عنوان                                                                                                            صفحه

فصل سوم: روش پژوهش                                                                                                                                                                                                     105

مقدمه                       106

روش پژوهش                           107

جامعه و نمونه آماری                 107

ابزار جمع آوری اطلاعات               111

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پایایی و روایی ابزار سنجش           114

روش تجزیه و تحلیل داده های آماری    115

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات(یافته های پژوهش)                            116                                              

مقدمه                               117

توزیع فراوانی جنسیت                 117

توزیع فراوانی تحصیلات                118

توزیع فراوانی سن                    119

توزیع فراوانی سنوات خدمت            120

شاخص های توصیفی عملکرد کارکنان      121

شاخص های توصیفی الزامات برنامه ریزی استراتژیک 122

شاخص های توصیفی پیش بینی ساختاری    123

شاخص های توصیفی پیش بینی فرهنگی     124

شاخص های توصیفی پیش بینی انسانی     125

شاخص های توصیفی پیش بینی مدیریتی    126

مطالعه نرمال بودن توزیع نمرات متغیرها 127

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها                                                                     133                                              

مقدمه                                134

نتیجه گیری                           134

پیشنهادات                            135

منابع و مأخذ                                   138

پیوست ها                                       146

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین تاثیر الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی  انسانی بر عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان می باشد که در راستای این هدف، اهداف زیر دنبال می گردد: 

1- تعیین ارتباط پیش نیاز ساختاری برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی با عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان.

2- تعیین ارتباط پیش نیاز فرهنگی برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی با عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان.

3- تعیین ارتباط پیش نیاز انسانی برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی با عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان.

4- تعیین ارتباط پیش نیاز مدیریتی برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی با عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان.

و اهداف کاربردی پژوهش حاضر عبارت می باشد از :

با شناسایی تاثیر الزامات برنامه ریزی (استراتژیک) نیروی انسانی بر عملکردکارکنان شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان و با سازماندهی مناسب این نیروها گامهای مهمی در جهت ارتقاء بهره وری شبکه بهداشتی و درمانی برداشته خواهد گردید.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  تعیین تاثیر الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی بر عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان با فرمت ورد