پایان نامه مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تعیین تاثیر الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی بر عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جدول ها

     شماره                                                    عنوان                                                 صفحه

1-1        قلمرو مکانی پژوهش                         13

1-۲       قلمرو زمانی پژوهش                         14

2-1        طرح جانشینی                                       42

۲-۲        مقایسه روشهای برآورد عرضه و تقاضای نیروی انسانی   46

۲-3        تفاوت دیدگاه های سنتی و جدید از دید اسپف 101

۳-1        جامعه آماری- اطلاعات شبکه های بهداشت و درمان در جامعه آماری           108

3-1        نمونه آماری به تفکیکی سهم هر شبکه بهداشت و درمان شهرستان                111

3-۳        آزمون پایایی پرسشنامه                   115

4-1        توزیع فراوانی جنسیت                                                                         117                      117

4-2        توزیع فراوانی تحصیلات                                                                       118                    118

4-3        توزیع فراوانی سن                                                                               119

4-۴        توزیع فراوانی سنوات خدمت            120

4-۵        شاخص های توصیفی عملکرد کارکنان     121

4-۶        شاخص های توصیفی الزامات برنامه ریزی استراتژیک 122

4-۷        شاخص های توصیفی پیش نیاز ساختاری    123

4-۸        شاخص های توصیفی پیش نیاز فرهنگی    124

4-۹       شاخص های توصیفی پیش نیاز انسانی      125

4-۱۰      شاخص های توصیفی پیش نیاز مدیریتی     126

4-1۱      نتایج آزمون کولموگراف-اسمیرنوف برای مطالعه نرمال بودن توزیع نمرات          127

4-1۲      آزمون همبستگی پیرسون برای عملکرد کارکنان   128

4-1۳      آزمون همبستگی پیرسون برای پیش نیاز ساختاری و عملکرد کارکنان              129 

 

فهرست نمودارها

 شماره                                                   عنوان                                                    صفحه

4-1        توزیع فراوانی جنسیت                 117

4-2        توزیع فراوانی تحصیلات                118

4-3        توزیع فراوانی سن                    119

4-۴        توزیع فراوانی سنوات خدمت              120

4-۵        شاخص های توصیفی عملکرد کارکنان     121

4-۶        شاخص های توصیفی الزامات برنامه ریزی استراتژیک 122

4-۷        شاخص های توصیفی پیش نیاز ساختاری    123

4-۸        شاخص های توصیفی پیش نیاز فرهنگی    124

4-۹       شاخص های توصیفی پیش نیاز انسانی      125

4-۱۰     شاخص های توصیفی پیش نیاز مدیریتی      126

فهرست شکل ها

 شماره                                                 عنوان                                                     صفحه

2-1      فرایند برنامه ریزی نیروی انسانی                40

2-2      مدل خانه ای استراتژیک های منابع انسانی 59

2-3      گام های استراتژیک منابع انسانی         61

2-4      اجزای یک سیستم ارزیابی عملکرد          89

4-1     الزامات برنامه ریزی استراتژیک          128

4-2     پیش نیاز ساختاری                                129

4-3    پیش نیاز فرهنگی                                       130

4-4     پیش نیاز انسانی                                                                                   131

4-۵     پیش نیاز مدیریتی                                     132

 

 

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین تاثیر الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی  انسانی بر عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان می باشد که در راستای این هدف، اهداف زیر دنبال می گردد: 

1- تعیین ارتباط پیش نیاز ساختاری برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی با عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان.

2- تعیین ارتباط پیش نیاز فرهنگی برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی با عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان.

3- تعیین ارتباط پیش نیاز انسانی برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی با عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان.

4- تعیین ارتباط پیش نیاز مدیریتی برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی با عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان.

و اهداف کاربردی پژوهش حاضر عبارت می باشد از :

با شناسایی تاثیر الزامات برنامه ریزی (استراتژیک) نیروی انسانی بر عملکردکارکنان شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان و با سازماندهی مناسب این نیروها گامهای مهمی در جهت ارتقاء بهره وری شبکه بهداشتی و درمانی برداشته خواهد گردید.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  تعیین تاثیر الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی بر عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان با فرمت ورد