دانلود پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

  تعیین و رتبه بندی عوامل مؤثر بر فروش در پتروشیمی خراسان با بهره گیری از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

قسمتی از متن پایان نامه :

                                                                     شماره صفحه

چکیده                                                       1  

فصل اول: طرح مسأله

1-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….3

1-2- اظهار مسأله ……………………………………………………………………………………………………………………3

1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش ……………………………………………………………………………………..4

1-4- پرسش های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………….5

1-4-1 پرسش اصلی پژوهش ………………………………………………………………………………………………..5

1-4-2 پرسش های فرعی پژوهش …………………………………………………………………………………………5

1-5- فرضیه های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………..6

1-5-1 فرضیه اصلی …………………………………………………………………………………………………………..6

1-5-2 فرضیه های فرعی ……………………………………………………………………………………………………6

1-6- اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………7

1-6-1 هدف اساسی پژوهش ………………………………………………………………………………………………..7

1-6-2 اهداف فرعی …………………………………………………………………………………………………………..7

1-7- قلمرو پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………..7

1-7-1 قلمرو موضوعی پژوهش …………………………………………………………………………………………….7

1-7-2 قلمرو مکانی پژوهش …………………………………………………………………………………………………8

1-7-3 قلمرو زمانی پژوهش …………………………………………………………………………………………………8

1-8- تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی …………………………………………………………………………..8

1-9- متغیرهای مورد مطالعه …………………………………………………………………………………………………10

1-9-1 متغیر پیش بین ……………………………………………………………………………………………………….10

1-9-2 متغیر ملاک ……………………………………………………………………………………………………………10

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش

2-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………..12

2-2- فروش ……………………………………………………………………………………………………………………….12

2-3- طراحی افزایش فروش …………………………………………………………………………………………………14

2-4- هماهنگی فروش با بازاریابی ارتباط مند ……………………………………………………………………………14

2-5- روشهای پیش بینی فروش …………………………………………………………………………………………….15

2-6- قیمت …………………………………………………………………………………………………………………………16

2-6-1 انتخاب هدف از قیمت گذاری …………………………………………………………………………………17

2-6-2 انتخاب روش قیمت گذاری …………………………………………………………………………………….17

2-7- توزیع فیزیکی ……………………………………………………………………………………………………………..18

2-7-1 کانالهای توزیع ……………………………………………………………………………………………………….19

2-7-2 تصمیمات مهم در طراحی کانالهای توزیع ………………………………………………………………….19

2-7-3 تأثیر کانالهای توزیع ……………………………………………………………………………………………….20

2-7-4 وظایف کانال توزیع ………………………………………………………………………………………………..21

2-8- کیفیت ………………………………………………………………………………………………………………………..22

2-8-1 کیفیت طرح …………………………………………………………………………………………………………..22

2-8-2 کیفیت تطابق(کیفیت اجرا) ………………………………………………………………………………………23

2-9- تعریف سیاست …………………………………………………………………………………………………………..23

2-9-1 سیاست سازمانی ……………………………………………………………………………………………………24

2-9-2 سیاستهای تشویقی برای افزایش فروش ……………………………………………………………………24

2-10- تعریف مشتری ………………………………………………………………………………………………………….25

2-11- شناسایی مشتری ……………………………………………………………………………………………………….25

2-12- تعریف رضایت مشتری ……………………………………………………………………………………………..25

2-12-1 فرایند جلب رضایت مشتری …………………………………………………………………………………26

2-12-2 خدمات ………………………………………………………………………………………………………………27

2-13- اندازه تولید ……………………………………………………………………………………………………………….28

2-14- عوامل تولید از نظر اقتصاددانان ……………………………………………………………………………………28

2-15- بازاریابی …………………………………………………………………………………………………………………..29

2-15-1 سیر تکاملی توجه نسبت به بازاریابی …………………………………………………………………….29

2-15-2 مراحل فرآیند بازاریابی …………………………………………………………………………………………30

2-15-3 وظایف بخش بازاریابی …………………………………………………………………………………………31

2-15-4 معیارهای تقسیم بازار ……………………………………………………………………………………………31

2-16- تصمیم گیری و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ………………………………………………………………….32

2-16-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….32

2-16-2 تصمیم گیری و فرآیند تصمیم گیری ……………………………………………………………………….33

2-16-3 تکنیک های تصمیم گیری گروهی …………………………………………………………………………..33

2-16-3-1 طوفان مغزی …………………………………………………………………………………………………34

2-16-3-2 تکنیک دلفی ………………………………………………………………………………………………….35

2-16-3-3 تکنیک گروه اسمی ………………………………………………………………………………………..35

2-16-4 فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ……………………………………………………………………………………36

2-16-5 اصول فرآیند تحلیل سلسله مراتبی …………………………………………………………………………..36

2-16-6 مزایای فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ………………………………………………………………………….37

2-16-7  مراحل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ………………………………………………………………………..38

2-16-7-1 مدل سازی مسأله تصمیم ………………………………………………………………………………..39

2-16-7-2 مقایسه اهمیت و ارجحیت ………………………………………………………………………………40

2-16-7-3 محاسبه وزن های نسبی ………………………………………………………………………………….41

2-16-7-4 سازگاری در قضاوت ها …………………………………………………………………………………42

2-16-8  بهره گیری از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در تصمیم گیری گروهی …………………………………43

2-16-9 نحوﺓ مدل سازی ……………………………………………………………………………………………………44

2-17- بیانیه مأموریت پتروشیمی خراسان ………………………………………………………………………………..48

2-18- برنامه ریزی استراتژیک پتروشیمی خراسان …………………………………………………………………….48

2-19- واحد فروش پتروشیمی خراسان ……………………………………………………………………………………48

2-19-1 انواع فروش ………………………………………………………………………………………………………….48

2-19-2 بورس ………………………………………………………………………………………………………………….48

2-20- طبقه بندی و استاندارد کالا …………………………………………………………………………………………..49

2-20-1 طبقه بندی کالا ………………………………………………………………………………………………………49

2-20-2 تعریف استاندارد ……………………………………………………………………………………………………49

2-21- سفارشات و کنترل موجودی(تدارکات) در پتروشیمی خراسان ………………………………………….49

2-21..-1 عملیات انبارها …………………………………………………………………………………………………….50

2-21-2 تعریف M.E.S.C ……………………………………………………………………………………………….50

2-22- عوامل مؤثر بر قیمت فرآورده های پتروشیمی تولید شده در داخل …………………………………..50

2-23- سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته ………………………………………………………………………..51

2-23-1 تحقیقات صورت گرفته در داخل کشور ………………………………………………………………….51

2-23-2 تحقیقات صورت گرفته در خارج کشور …………………………………………………………………53

2-24- چارچوب نظری پژوهش ……………………………………………………………………………………………..53

2-25- مدل مفهومی پژوهش …………………………………………………………………………………………………..54

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………..56

3-2- روش پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………56

3-3- جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………………57

3-4- نمونه آماری ……………………………………………………………………………………………………………….57

3-5- تعیین حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………………….57

3-6- روش های جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………………………..58

3-6-1 پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………………58

3-6-2 روش کتابخانه­ای (منابع ثانویه) ……………………………………………………………………………….59

3-7-  روایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………..59

3-8- پایایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………….60

3-9- ابزار تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………60

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………..62

4-2- گردآوری داده ها …………………………………………………………………………………………………………62

4-3- سوألات عمومی پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………62

4-3-1 فراوانی جنسیت پاسخگویان ……………………………………………………………………………………62

4-3-2 فراوانی مدرک تحصیلی پاسخگویان …………………………………………………………………………63

4-3-3 فراوانی سوابق بیمه اعضای نمونه …………………………………………………………………………….63

4-4- فرضیه های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………64

4-4-1 فرضیه اصلی پژوهش ……………………………………………………………………………………………….64

4-4-2 فرضیه فرعی اول پژوهش …………………………………………………………………………………………66

4-4-3 فرضیه فرعی دوم پژوهش …………………………………………………………………………………………67

4-4-4 فرضیه فرعی سوم پژوهش ………………………………………………………………………………………..68

4-4-5 فرضیه فرعی چهارم پژوهش ……………………………………………………………………………………..69

4-4-6 فرضیه فرعی پنجم پژوهش ………………………………………………………………………………………71

4-4-7 فرضیه فرعی ششم پژوهش ………………………………………………………………………………………72

4-4-8 فرضیه فرعی هفتم پژوهش ……………………………………………………………………………………….73

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………..77

5-2- یافته های حاصل از مطالعه فرضیه اصلی پژوهش …………………………………………………………….77

5-3- یافته های حاصل از فرضیه های فرعی پژوهش ………………………………………………………………..77

5-3-1 یافته های حاصل از فرضیه فرعی اول پژوهش ……………………………………………………………79

5-3-2 یافته های حاصل از فرضیه فرعی دوم پژوهش ……………………………………………………………79

5-3-3 یافته های حاصل از فرضیه فرعی سوم پژوهش …………………………………………………………..80

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5-3-4 یافته های حاصل از فرضیه فرعی چهارم پژوهش ………………………………………………………..80

5-3-5 یافته های حاصل از فرضیه فرعی پنجم پژوهش ………………………………………………………….81

5-3-6 یافته های حاصل از فرضیه فرعی ششم پژوهش ………………………………………………………….81

5-3-7 یافته های حاصل از فرضیه فرعی هفتم پژوهش ………………………………………………………….82

5-4- بحث و مطالعه …………………………………………………………………………………………………………..82

5-5- محدودیت های پژوهش ………………………………………………………………………………………………..84

5-6- پیشنهادات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………….85

5-7- پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی ……………………………………………………………………………………..85

فهرست منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………….87

فهرست منابع انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………….90

فهرست منابع اینترنتی …………………………………………………………………………………………………………..92

پیوست ها …………………………………………………………………………………………………………………………..93

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………….107

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

 

1-6-1  هدف اساسی پژوهش

شناسایی تأثیر عوامل مؤثر بر فروش محصولات پتروشیمی بر فروش(نقدی، اعتباری و سلف) محصولات پتروشیمی.

1-6-2  اهداف فرعی

1- مطالعه و توصیف تأثیر قیمت محصولات پتروشیمی بر فروش(نقدی، اعتباری و سلف) محصولات.

2- مطالعه و توصیف تأثیر توزیع فیزیکی محصولات پتروشیمی بر فروش(نقدی، اعتباری و سلف) محصولات.

3- مطالعه و توصیف تأثیر کیفیت محصولات پتروشیمی بر فروش(نقدی، اعتباری و سلف) محصولات.

4- مطالعه و توصیف تأثیر سیاست فروش محصولات پتروشیمی بر فروش(نقدی، اعتباری و سلف) محصولات.

5- مطالعه و توصیف تأثیر رضایت مشتریان محصولات پتروشیمی بر فروش(نقدی، اعتباری و سلف) محصولات.

6- مطالعه و توصیف تأثیر اندازه تولید محصولات پتروشیمی بر فروش(نقدی، اعتباری و سلف) محصولات.

7- مطالعه و توصیف تأثیر شیوه بازاریابی محصولات پتروشیمی بر فروش(نقدی، اعتباری و سلف) محصولات.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  تعیین و رتبه بندی عوامل مؤثر بر فروش در پتروشیمی خراسان با بهره گیری از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی  با فرمت ورد