پایان نامه مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تعیین تاثیر الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی بر عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان

قسمتی از متن پایان نامه :

مرحله پنجم: مقایسه عرضه و تقاضا

آخرین مرحله در فرایند برنامه‌ریزی نیروی انسانی، مقایسه تقاضای سازمان برای نیروی انسانی و عرضه ان می باشد. نتیجه این مقایسه از سه حالت خارج نیست:

– تقاضا با عرضه مساوی می باشد. در چنین حالتی، تعداد کارکنان کافی می باشد و لازم نیست اقدامی صورت گیرد، فقط در صورتی که تخصص نیروها با اهداف آتی سازمان متناسب نباشد، بایستی دوره‌های آموزشی بخصوصی طراحی و برپا گردد تا افراد با گذراندن آنها، مهارتهای ضروری و مورد نیاز سازمان را بیاموزند.

– تقاضا بیشتر از عرضه می باشد. در این حالت نیاز سازمان به نیرو بیشتر از تعدادی می باشد که در حال حاضر در سازمان وجود دارند. در چنین وضعیتی علاوه بر تعیین تعداد نفرات، بایستی تخصصها و مهارتهای مورد نیاز نیز به گونه دقیق، مشخص گردد. برای تأمین کسری نیرو، سازمان بایستی به اقداماتی از قبیل کارمندیابی، انتخاب و استخدام نیروهای جدید، آموزش کارکنان، تربیت مدیر، فراخوانی کسانی که سازمان را ترک کرده‌اند، استخدام پیمانی یا اضافه کاری متوسل گردد.

– تقاضا کمتر از عرضه می باشد. در این حالت نه تنها سازمان برای نیل به اهداف خویش در آینده، نیازی جدید نخواهد داشت، بلکه نیروهای موجود نیز بیش از نیاز سازمان می باشد. به بیانی دیگر، سازمان با اضافه نیرو مواجه می باشد (سعادت، 1377).

مهمترین مساله‌ای که سازمان در هنگام رکود با آن مواجه می باشد، کاهش دادن نیروها مازاد می باشد. روشهایی که معمولاً بدین مقصود مورد بهره گیری قرار می‌گیرند عبارتند از:

برکناری

برکناری افراد همیشگی می باشد یا جنبه موقتی دارد. برکناری موقتی معمولاً هنگامی صورت می‌گیرد که از حجم فعالیتهای سازمان کاسته شده می باشد و نیازی به نیروی کار در سطح فعلی نیست. طبیعی می باشد هنگامی که اوضاع به حالت عادی بازگردد و سازمان دوباره فعال گردد، افراد برکنار شده نیز به کار فراخوانده می شوند.

برکناری از کار به معنای اخراج نیست، اما همان اثر و همان نتیجه را برای کارمند دارد؛ زیرا او در واقع بیکار می باشد و حقوق و دستمزدی دریافت نمی‌کنند.

اگر کارکنان سازمان عضو اتحادیه‌ای باشند، شرایط برکناری آنها از کار در قراردادی که میان سازمان و اتحادیه منعقد می گردد، به گونه صریح درج می گردد (در این قراردادها، معمولاً کارکنانی که سابقه خدمت کمتری دارند، جزو اولین کسانی هستند که از کار برکنار می شوند). اگر این طور نباشد سازمان می‌تواند رأساً  اقدام کند. معمولاً تصمیم به برکناری افراد براساس ترکیبی از عوامل مختلف مانند شایستگی، تجربیات و سوابق خدمت فرد در سازمان اتخاذ می گردد.

تصمیم به برکناری یا ابقای مسئولان بلند پایه، مدیران و متخصصان به گونه عمده به شایستگی آنها و اندازه اهمیتشان براساس سازمان بستگی دارد. البته معمولاً «سیاست» و جنگ قدرت میان صاحب منصبان نیز تأثیر مهمی در این امر دارد (میرسپاسی، 1385)

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین تاثیر الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی  انسانی بر عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان می باشد که در راستای این هدف، اهداف زیر دنبال می گردد: 

1- تعیین ارتباط پیش نیاز ساختاری برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی با عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان.

2- تعیین ارتباط پیش نیاز فرهنگی برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی با عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان.

3- تعیین ارتباط پیش نیاز انسانی برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی با عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان.

4- تعیین ارتباط پیش نیاز مدیریتی برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی با عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

و اهداف کاربردی پژوهش حاضر عبارت می باشد از :

با شناسایی تاثیر الزامات برنامه ریزی (استراتژیک) نیروی انسانی بر عملکردکارکنان شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان و با سازماندهی مناسب این نیروها گامهای مهمی در جهت ارتقاء بهره وری شبکه بهداشتی و درمانی برداشته خواهد گردید.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  تعیین تاثیر الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی بر عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان با فرمت ورد