پایان نامه مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تعیین تاثیر الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی بر عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان

قسمتی از متن پایان نامه :

محدودیتهای برنامه‌ریزی استراتژیک

‌ ‌با وجود مزایای‌ برشمرده‌ شده‌ برنامه‌ریزی‌ استراتژیک‌ بسیاری‌ از صاحبنظران‌ نیز برنامه‌ریزی‌ استراتژیک‌ را ناکارا و گاهی‌ اوقات‌ زائد می‌دانند و محدودیتهایی‌ را درجهت‌ کاربرد آن‌ اظهار‌ می‌دارند که‌ عبارت‌ می باشد‌ از:

1 – بالابودن‌ هزینه‌هایی‌ که‌ جهت‌ امر برنامه‌ریزی‌ نیاز می باشد‌ و اغلب‌ سازمانهای‌ کوچک‌ امکان‌ بهره گیری‌ از آن‌ را پیدا نمی‌کنند؛

2 – از نظر زمانی‌ این‌ نوع‌ برنامه‌ریزی‌ نیاز به‌ زمانی‌ طولانی‌ دارد. سازمانها برای‌ برنامه‌ریزی‌ بایستی مدت‌ زمان‌ زیادی‌ وقت‌ صرف‌ کرده‌ و مراحل‌ مختلف‌ این‌ فرایند را پشت‌ سر نهند تا سیستم‌ برنامه‌ریزی‌ استراتژیک‌ بتواند شروع‌ به‌ کار کند.

3 – فرایند برنامه‌ریزی‌ استراتژیک‌ بیش‌ از آن چیز که‌ هست‌ یا می‌تواند باشد منطقی‌ و تحلیلی‌ ارائه‌ شده‌ می باشد. طرح‌ آن‌ بیش‌ از اندازه‌ ذهنی‌ می باشد‌ و نمی‌تواند پویائیهای‌ اجتماعی‌ – سیاسی‌ کار در هر سازمانی‌ را ملحوظ‌ دارد؛

4 – تصمیم‌گیری‌ در ارتباط با ماموریت‌ و اهداف‌ همواره‌ ساده‌ نیست‌ و ممکن‌ می باشد‌ معنایی‌ نداشته‌ باشد؛

5 – برنامه‌ریزی‌ استراتژیکی‌ ازنظر تخصصی‌ نیاز به‌ نیروی‌ انسانی‌ متخصص‌ دارد که‌ دردسترس‌ همه‌ سازمانها نیست؛

6 – عدم‌ دسترسی‌ سازمانها برای‌ رسیدن‌ به‌ اطلاعات‌ جامع‌ و به‌ موقع‌ در ارتباط با محیط، تحولات‌ و رویدادهای‌ کلان‌ محیطی؛

7 – عدم‌ آشنایی‌ مدیران‌ با مباحث‌ مدیریت‌ استراتژیک‌ و برنامه‌ریزی‌ استراتژیک‌ و عدم‌ اعتماد آنها به‌ برنامه‌ریزی‌ استراتژیک (برایسون،1372).

 

ویژگی‌های برنامه‌ریزی استراتژیک

1- برنامه‌ریزی استراتژیک انعکاسی از ارزش‌های حکم بر سازمان می باشد.جهان بینی‌ها، اعتقادات و باور‌های مدیران و اعضای سازمان،در برنامه ریزی استراتژیک منعکس می‌‌شوند.

2- برنامه ریزی استراتژیک معطوف به پرسش‌های اصلی‌ و مسائل اصلی‌ سازمان هاست.

3- برنامه ریزی استراتژیک با مطرح ساختن اهداف بلند مدت و تبیین رسالت‌های سازمانی،مدیران را در انجام فعالیت‌هایشان هم جهت و متناسب می‌‌سازد.

4- برنامه ریزی استراتژیک دارای دید دراز مدت می باشد و افق‌های دور تر را در سازمان مطرح می‌‌سازد.برنامه ریز در این نوع برنامه ریزی به آینده‌های دور می‌‌اندیشد و می‌‌کوشد جایگاه سازمان را در بلند مدت ترسیم کند.

5- برنامه ریزی استراتژیک اقدامات و عملیات سازمان را در دوره‌های زمانی‌ به نسبتا طولانی‌،متناسب می‌‌کند و به آن‌ها پیوستگی و انسجام می‌‌بخشد.

6- برنامه ریزی استراتژیک در سطوح عالی‌ سازمان شکل می‌گیرد .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

7- برنامه ریزی استراتژیک فراگیر می باشد و برنامه‌های عملیاتی‌ سازمان را در بر می‌‌گیرد و به آن‌ها جهت می‌‌بخشد(فیض،1389).

8- برنامه ریزی استراتژیک امکانات و محدودیت‌های درونی و بیرونی سازمان را مدّ نظر قرار داده و پیش بینی‌‌های خود را با در نظر داشتن آن‌ها انجام می‌‌دهد (الوانی،1386).

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین تاثیر الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی  انسانی بر عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان می باشد که در راستای این هدف، اهداف زیر دنبال می گردد: 

1- تعیین ارتباط پیش نیاز ساختاری برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی با عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان.

2- تعیین ارتباط پیش نیاز فرهنگی برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی با عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان.

3- تعیین ارتباط پیش نیاز انسانی برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی با عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان.

4- تعیین ارتباط پیش نیاز مدیریتی برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی با عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان.

و اهداف کاربردی پژوهش حاضر عبارت می باشد از :

با شناسایی تاثیر الزامات برنامه ریزی (استراتژیک) نیروی انسانی بر عملکردکارکنان شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان و با سازماندهی مناسب این نیروها گامهای مهمی در جهت ارتقاء بهره وری شبکه بهداشتی و درمانی برداشته خواهد گردید.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  تعیین تاثیر الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی بر عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان با فرمت ورد