مطالعه ارتباط بین حساسیت سرمایه گذاری جریان های نقدی و سطوح مخارج سرمایه ای در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر

قسمتی از متن پایان نامه :

2-2-1-4- مدل سرمایه­گذاری در حضور اطلاعات نامتقارن

محققان اساس وجود ارتباط بین سرمایه­گذاری و جریان نقدی را اطلاعات نامتقارن می­دانند، پس در اینجا به مطالعه مدل های اطلاعات نامتقارن پرداخته می­گردد. هر چند این مدل ها به معادله سرمایه­گذاری دست پیدا نمی­کنند، چشم اندازهای آینده شرکت از سرمایه­گذاری را تعیین می­کنند. در اینجا تنها به اظهار مدل خطراخلاقی[1]گرتلر[2]و هوبارد (1998) اکتفا می­گردد.

اطلاعات نامتقارن زمانی ایجاد می­گردد که مدیران شرکت اطلاعات بیشتری درمورد عملیات و چشم اندازهای آینده شرکت نسبت به سهامداران و اعتباردهندگان داشته باشند.

در مدل گرتلر و هوبارد اظهار می­گردد که خطر اخلاقی ناشی از اطلاعات نامتقارن، بعد از اینکه قرض دهنده منابع خود را در اختیار قرض گیرنده قرار داد، رخ می­دهد. بر اساس این مدل، قرض گیرنده می­تواند این منابع را به بهترین شیوه مورد بهره گیری قرار دهد و بهترین منفعت نصیب قرض دهنده گردد و هم می­تواند به بدترین شیوه از آن بهره گیری گردد که به نفع قرض دهنده نیست و امکان دارد حتی قرض دهنده نتواند منابع خود را بازپس بگیرد. مساله خطر اخلاقی از آنجا ناشی می­گردد که قرض دهنده در مورد شیوع بهره گیری از منابع توسط شرکت و احتمال باز پس گیری وجوه خود به اندازه افراد داخل سازمان آگاهی ندارد.

در این مدل، یک مدیر می­تواند احتمال دریافت یک ستانده خوب y را بهبود بخشد، زمانی که به اندازه کافی از عامل مشابه سرمایه، c، در راستای سرمایهk  بهره گیری می­کند. نتیجه فعالیت و بهره­وری شرکت می­تواند خوب یا بد باشد.

پس تابع ستانده شرکت به صورت y=f(k)  با احتمال πg و با y=af(k)،a  و یا با احتمال         πbمی باشد، در صورتی که شرکت بهترین شیوه بهره گیری از منابع را انتخاب نکند، مدیر سطح c وk را برای بهره گیری درتولید در اولین دوره تعیین می­کند. سپس ستانده را در دوره دوم به فروش می­­رساند. تحت بعضی محدودیت های پارامتری، در صورتی که هیچ گونه مساله اطلاعاتی وجود نداشته باشد، k چنان تعیین می­گردد که:

(2-19)                                                                                     (πgba)fr(k)-(1+v)r = 0

v:نسبت بهینه C مورد بهره گیری

r: نرخ بدون ریسک

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اما در صورت وجود مساله اطلاعاتی،مخارج c برای قرض دهنده قابل نظاره نیست و سطح سرمایه بهینهk  از معادله بالا نمی­تواند بدست آید و k به زیر مقدار اولیه کاهش می­یابد. در این حالت،سطح سرمایهمقدار زیر را حداکثر می­کند:

(2-20) (πgba)f(k)-πbpbgpg                                                                                                                                                                                                                            

pg، pbاندازه پرداخت به قرض دهنده می باشد که بستگی به واقعیعت بخشیدن به یکی از حالات y =f(k) و y=af(k)دارد. pg، pbبه شیوه­ای تعیین می­گردد که فرد قرض دهنده بین قرض دادن به شرکت و سرمایه­گذاری در دارایی های بدون ریسک بی­تفاوت باشد.

مساله این می باشد که به مقصود اطمینان از بهره گیری کافیc،یک محدودیت انگیزشی[3] بایستی در نظر گرفته گردد که سود ناشی از فریب قرض دهنده را نسبت به آن چیز که که در سطح مناسب بدست می­آید،نامناسب سازد. به دلیل این محدودیت و محدودیت تعیین کننده حداکثرمقدار بدهی (af(k)+v) pb سرمایه، یک تابع در حال افزایش ارزش خالصاست. مساله ساده اطلاعاتی بین قرض دهنده و قرض گیرنده سبب می­گردد که تصمیمات سرمایه­گذاری به گونه مثبتی با دارایی­های قابل وثیقه­گذاری[4] شرکت،مرتبط باشد. در این حالت شرکت با ارزش خالص پایین­تر محدودتر می باشد و پس در مقایسه با بهترین سطح سرمایه، کمتر سرمایه­گذاری می­کند. زیرا سرمایه­گذاری به گونه مثبتی با ارزش خالص شرکت در ارتباط می باشد، تغییر ناگهانی ستانده (بهره­وری) خوب شرکت، سرمایه­گذاری را افزایش می­دهد. (کالمس[5]،2001)

[1]– Moral Hazard

[2]– Gertler

[3]-IncentiveConstraints

[4]-Collateralizable Assets

[5]-Calmes

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش

سوال اول : آیا بین حساسیت سرمایه ­گذاری – جریان­های نقدی در شرکت­های بیش سرمایه­ گذار با  شرکت­های کم سرمایه­ گذار تفاوت معناداری هست؟

سوال دوم: آیا بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام با اندازه مخارج سرمایه­ گذاری بلند مدت (سرمایه ای) ارتیاط معناداری هست؟

سوال سوم: آیا حساسیت سرمایه­ گذاری – جریان­های نقدی در شرکت­های مواجه با محدودیت­های مالی بیشتر از شرکت­های بدون محدودیت مالی می­باشد؟

پایان نامه - تز - رشته حسابداری