پایان نامه مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تعیین تاثیر الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی بر عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان

قسمتی از متن پایان نامه :

تعریف برنامه ریزی

برنامه ریزی عبارتست از فرایندی دارای مراحل مشخص و بهم پیوسته برای تولید یک خروجی منسجم در قالب سیستمی متناسب از تصمیمات. برنامه ریزی فکر کردن راجع به آینده یا کنترل آن نیست بلکه فرایندی می باشد که میتواند در انجام این امور مورد بهره گیری قرار گیرد. برنامه ریزی، تصمیمگیری در شکل معمول آن نیست بلکه از طریق فرایند برنامه ریزی، مجموعه‌ای از تصمیمات متناسب اتخاذ میشود. برنامه ریزی میتواند برای زمان حال یا آینده انجام گردد (شرکت توسعه خدمات بهار).

بر طبق این تعریف، تصمیم گیری‌های مقطعی و ناپیوسته و اتخاذ سیاستها برای پیشبرد سازمان در زمان حال یا آینده برنامه ریزی نیستند. برنامه ریزی متکی بر انتخاب و مرتبط ساختن حقایق می باشد. حقایق مفاهیم واقعی، قابل آزمون و اندازه‌گیری هستند. دیدگاهها، عقاید، احساسات و ارزشها به عنوان حقایقی تلقی میشوند که فرایند برنامه ریزی بر اساس آنها سازمان داده میشود. همانطور که تصریح گردید برنامه ریزی صرفاً یک فرایند تصمیمگیری نیست بلکه فرایندی شامل روشن ساختن و تعریف حقایق و تشخیص تفاوت بین آنهاست یا به تعبیری گونه‌ای فرایند ارزیابی می باشد که در پایان آن، در انتخاب حقایق ارزیابی شده تصمیم گیری میشود.

برنامه بیانی روشن، مستند و مشروح از مقاصد و تصمیمات می باشد. برنامه خروجی فرایند برنامه ریزی می باشد اما برنامه ریزی یک فرایند پیوسته می باشد که بیش از اتخاذ هر تصمیمی آغاز شده و پس از اجرای آن تصمیم ادامه مییابد. برنامهها تهیه شده و اجرا می گردند (جاسبی،1382).

 

 

محاسن برنامه‌ریزی

1- اهداف سازمان را فقط در چارچوب برنامه‌ریزی می‌توان تحقق بخشید.

2- برنامه‌ریزی زمینه را برای اجرای تصمیمات فراهم می کند.

3- برنامه‌ریزی در سطوح مختلف به مدیریت کمک می کند تا طرح‌های آینده خود را بطور سیستماتیک انجام داده تا حداکثر نتیجه را بدست آورد.

4- با رشد سریع فن‌آوری و تنها در چارچوب برنامه‌ریزی می‌توان تطبیق با رشد مورد نظر را تامین نمود.

5- بطور غیر مستقیم ما را به سوی رشد اقتصاد کلان برده و از هدر رفتن عوامل تولید جلوگیری می کند.

6- بودجه‌بندی را موجب گشته و در نتیجه ابزار کنترلی به دست می‌دهد.

7- روحیه گروهی را بالا برده و در نتیجه ابزار کنترلی را موجب می گردد (سید جوادین، 1383).

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین تاثیر الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی  انسانی بر عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان می باشد که در راستای این هدف، اهداف زیر دنبال می گردد: 

1- تعیین ارتباط پیش نیاز ساختاری برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی با عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان.

2- تعیین ارتباط پیش نیاز فرهنگی برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی با عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان.

3- تعیین ارتباط پیش نیاز انسانی برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی با عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان.

4- تعیین ارتباط پیش نیاز مدیریتی برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی با عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان.

و اهداف کاربردی پژوهش حاضر عبارت می باشد از :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با شناسایی تاثیر الزامات برنامه ریزی (استراتژیک) نیروی انسانی بر عملکردکارکنان شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان و با سازماندهی مناسب این نیروها گامهای مهمی در جهت ارتقاء بهره وری شبکه بهداشتی و درمانی برداشته خواهد گردید.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  تعیین تاثیر الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی بر عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان با فرمت ورد