پایان نامه مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تعیین تاثیر الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی بر عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان

قسمتی از متن پایان نامه :

مراحل برنامه ریزی نیروی انسانی:

برنامه ریزی منابع انسانی را در چهار مرحله می‌توان به اجرا درآورد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1- مرحله اول: در مرحله اول گردآوری، تحلیل و پیش بینی داده‌ها به مقصود پیش‌بینی عرضه منابع انسانی صورت می‌گیرد. این مرحله بر پا داشتن یک نظام اطلاعاتی منابع انسانی می باشد که به دنبال آن با افزودن بر نظام اطلاعاتی منابع انسانی تقاضای منابع انسانی نیز مورد پیش بینی قرار می‌گیرد.

2- مرحله دوم: در این مرحله هدف‌ها و سیاست‌های کلی منابع انسانی تعیین می‌گردند و بدنبال آن طرفداری مدیران بلند پایه در مورد آنها (هدف‌ها) جلب می گردد.

3- مرحله سوم: این مرحله شامل طراحی و به انجام رساندن طرح‌ها و برنامه‌های عملی در زمینه‌هایی مانند کارمند یابی، آموزش و ترفیع می باشد که سازمان را قادر خواهد ساخت به هدف‌های منابع انسانی خود دست یابد.

4- مرحله چهارم: نظارت بر طرح‌ها و برنامه‌های امور کارکنان و ارزیابی آنها به مقصود آسان کردن پیشرفت بسوی هدف‌های برنامه‌ریزی منابع انسانی در این مرحله شکل میگیرد )ال دولان،1377).

فرآیند برنامه‌ریزی نیروی انسانی

همانطور که در شکل نظاره می گردد فرایند برنامه ریزی نیروی انسانی از پنج مرحله تشکیل شده می باشد:

  • تعیین موجودی نیروی انسانی در سازمان؛
  • مطالعه و مطالعه اهداف آتی سازمان؛
  • برآورد نیاز سازمان به نیروی انسانی (تقاضا برای نیرو با در نظر داشتن اهداف آتی)؛
  • برآوردعرضه نیروی انسانی (از منابع داخلی و خارجی)؛
  • مقایسه عرضه و تقاضای نیروی انسانی وتعیین سیاستهای پرسنلی سازمان بر آن اساس (دعائی،1377).

مرحله اول: تعیین موجودی نیروی انسانی

اولین مرحله برنامه ریزی نیروی انسانی، تعیین مشخصات و خصوصیات نیروی انسانی موجود در سازمان می باشد. این مرحله در واقع، یک مطالعه و مطالعه جامع درون سازمانی به مقصود تجزیه و تحلیل کلیه مشاغل و پستهای سازمانی و تهیه فهرستی از تخصصها و مهارتهای موجود در سازمان می باشد.

تهیه فهرست موجودی مهارتها، سیستم اطلاعاتی منابع  انسانی و طرح جانشینی مانند روشهایی می باشد که به وسیله آن می‌توان کم و کیف نیروی انسانی وجود در سازمان را تعیین نمود (سعادت،1375).

تهیه فهرست موجود نیروی انسانی که معمولاً برحسب سن، جنس، تجربه، مهارت، ظرفیت ترفیعاتی، کیفیت کار، تحصیلات و غیره تنظیم می گردد (میر سپاسی، 1377).

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین تاثیر الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی  انسانی بر عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان می باشد که در راستای این هدف، اهداف زیر دنبال می گردد: 

1- تعیین ارتباط پیش نیاز ساختاری برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی با عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان.

2- تعیین ارتباط پیش نیاز فرهنگی برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی با عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان.

3- تعیین ارتباط پیش نیاز انسانی برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی با عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان.

4- تعیین ارتباط پیش نیاز مدیریتی برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی با عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان.

و اهداف کاربردی پژوهش حاضر عبارت می باشد از :

با شناسایی تاثیر الزامات برنامه ریزی (استراتژیک) نیروی انسانی بر عملکردکارکنان شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان و با سازماندهی مناسب این نیروها گامهای مهمی در جهت ارتقاء بهره وری شبکه بهداشتی و درمانی برداشته خواهد گردید.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  تعیین تاثیر الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی بر عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان با فرمت ورد