دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در گروه صنعتی زرماکارون

قسمتی از متن پایان نامه :

2مقدمه

نخستین گام جهت شناخت و تبیین درست هر مفهوم یا پدیده، ارائه تعریف روشن از آن می باشد. کارآفرینی همانند سایر واژه‏های مطرح در علوم انسانی هنگامی قابل تحلیل و تبیین می‏باشد که بتوان تعریف یا تعارف روشن و مشخصی از آن ارائه نمود. از آنجا که مفاهیم علوم انسانی در زمره مفاهیم قطعی علوم فیزیک و شیمی به شمار نمی‏رود، ارائه یک تعریف قطعی و مشخص برای واژه‏های آن، کاری دشوار و حتی غیرممکن می باشد. در این بین، کارآفرینی نیز یکی از واژه‏هائی می باشد که تعریف واحدی برای آن وجود ندارد و از ابتدای طرح آن در محافل علمی، تعاریف متفاوتی از دیدگاه‏های گوناگون برای آن ارائه شده می باشد. هدف از این مبحث، مطالعه تعاریف متعدد ارائه شده از طرف صاحبنظران می باشد که هر کدام برحسب زمینه علمی و تجربی خود مطرح کرده‏اند. تنوع و گوناگونی برداشت‏ها از مفهوم کارآفرینی، از نکات جالب توجه در این مورد می باشد که به نوبه خود مشکلاتی را به همراه داشته می باشد. برخورد صاحبنظران با مقوله کارآفرینی همچون برخورد افراد نابینایی می باشد که با موجودی مواجه می‏شوند و هرکدام متناسب با عضوی از حیوان که لمس می‏نمایند به توصیف آن می‏پردازند. از این رو درک کامل موضوع کارآفرینی نیازمند داشتن دیدگاه بین رشته‏ای می باشد زیرا که کارآفرینی برحسب ماهیت خود و برحسب توجه محققین رشته‏های مختلف از دیدگاه‏های اقتصادی، روانشناسی، جامعه‏شناسی و حتی تاریخی تعریف شده می باشد.

پس، با در نظر داشتن مطالب فوق چنین استنتاج می‏گردد که ارائه تعریف کارآفرینی از اهمیت بالائی برخوردار می باشد. یک تعریف از سوئی در معنای دقیق خود مجموعه‏ای از اصطلاحات و عبارات مترادف با واژه تعریف شده را ارائه می‏دهد (تعریف لفظی)، و از سوی دیگر شرایطی را به وجود می‏آورد که برای کاربردی کردن واژه‏، هم لازم می باشد و هم کافی (تعریف عملیاتی). ارائه این تعاریف در دو بعد لفظی و عملیاتی به توسعه پارادایم‏ها که در معنای دقیق خود قابل تعریف نیستند، می‏انجامد و زمینه برخورد با واقعیت‏ها را هموارتر می‏نماید. به گونه کلی، در تعاریفی که از کارآفرینی ارائه خواهد گردید، تفاوت‏های مغایر و متناقضی به چشم می‏خورد. اما بر این نکته اتفاق نظر هست که اصطلاح کارآفرینی دست کم بخشی از کارکرد تصمیم‏گیری را در جهت هدایت عملیاتی سازمان دربرمی‏گیرد. وجود تفاوت‏ها در تعریف کارآفرینی از سویی نشان دهنده گستردگی و اهمیت موضوع می باشد که می‏تواند از زوایای مختلف مورد مطالعه قرار گیرد و از سوی دیگر نشان دهنده پویائی موضوع می باشد که زمینه ارائه مدل‏ها، تئوری‏ها و نظرات متفاوتی را فراهم می‏آورد.

در این فصل، آغاز تعاریف واژه کارآفرینی ارائه می‏گردد و سپس تعاریف ارائه شده مورد تحلیل قرار می‏گیرد. به گونه کلی، در راستای ارائه تصویری روشن از تعاریف گوناگون بایستی توجه گردد که هر محققی با در نظر داشتن زمینه تخصصی خود به این موضوع نگاه کرده می باشد. برای روشن شدن مطالب لازم می باشد تصریح گردد که اقتصاددانان بیشتر تأثیر‏های کارکردی کارآفرین را مورد مطالعه قرار داده و جامعه‏شناسان و روانشناسان نیز ابعاد فرهنگی و اجتماعی تأثیرات محیط بر فرد و ویژگی‏های شخصی وی را مطالعه کرده‏اند. در ادامه فرآیند کارآفرینی، مدلهای کارآفرینی سازمانی آورده شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1 هدف کلی

هدف کلی این پژوهش ” شناسایی عوامل موثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در گروه صنعتی زرماکارون” می­باشد.

2-4-1 اهداف اختصاصی

با در نظر داشتن اهمیت تأثیر کارآفرینی سازمانی، این پژوهش بر آن می باشد تا به اهداف فرعی یا اختصاصی ذیل دست یابد:

1- شناسایی الگوی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛

  • سنجش اندازه اثرگذاری عوامل احصاء­شده بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛
  • اولویت­بندی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛
  • ارائه راهکارهایی به مقصود توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون.

5-1 پرسش های پژوهش 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1- عوامل موثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛ کدامند؟

2- اندازه اثرگذاری عوامل احصاء­شده بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛ به چه اندازه می باشد؟

3- اولویت­بندی عوامل موثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛ به ترتیب اهمیت؛ چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در گروه صنعتی زرماکارون با فرمت ورد