دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در گروه صنعتی زرماکارون

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                                صفحه

چکیده                                                                                                                                    1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 مقدمه 2

2-1 اظهار مسئله 3

3-1 اهمیت و ضرورت پژوهش 5

4-1 اهداف پژوهش 6

5-1 پرسش های پژوهش 7

6-1 فرضیه های پژوهش 7

7-1 روش شناسی پژوهش 8

8-1 قلمرو پژوهش 8

9-1 تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش 9

10-1 ساختار پژوهش 11

 

فصل دوم: مروری بر ادبیات پژوهش و پیشینه پژوهش

2-1 مقدمه 13

2-2 مفهوم کارآفرینی 15

3-2 نوع‏شناسی کارآفرینی 25

4-2 ایجاد سرمایه؛ حاصل کارآفرینی سازمانی 34

5-2 ضرورت کارآفرینی در سازمان 37

6-2 سیر تطور کارآفرینی در سازمان 38

7-2 مفهوم کارآفرینی سازمانی 43

8-2 فرآیند کارآفرینی سازمانی 45

9-2 موانع کارآفرینی سازمانی 47

10-2 دیدگاهها و رویکردهای کارآفرینی 50

1-10-2 کارآفرینی از دیدگاه اقتصاددانان 50

2-10-2 کارآفرینی از دیدگاه محققین علوم رفتاری 61

3-10-2 کارآفرینی از دیدگاه دانشمندان مدیریت 66

11-2 انواع مدلهای کارآفرینی 76

12-2 مروری بر تحقیقات پیشین 98

13-2 چارچوب نظری و مدل مفهومی پژوهش 106

14-2 معرفی گروه صنعتی زرماکارون 112

 

فصل سوم: روش اجرای پژوهش

1-3 مقدمه 116

2-3 روش پژوهش 116

3-3 جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه­گیری 116

4-3 ابزار پژوهش و روش جمع‌آوری داده‌ها 118

5-3 روایی 118

6-3 پایایی 119

7-3 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 120

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها(یافته­ها)

1-4 مقدمه 124

2-4 بخش اول: نتایج توصیفی 125

3-4 بخش دوم: نتایج استنباطی 133

 

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه 168

2-5 مروری بر فصول پژوهش 169

3-5 نتیجه گیری پژوهش 170

4-5 محدودیتهای پژوهش 170

5-5 پیشنهادها 171

6-5 پیشنهاد به پژوهشگران آتی 174

فهرست منابع 176

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1 هدف کلی

هدف کلی این پژوهش ” شناسایی عوامل موثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در گروه صنعتی زرماکارون” می­باشد.

2-4-1 اهداف اختصاصی

با در نظر داشتن اهمیت تأثیر کارآفرینی سازمانی، این پژوهش بر آن می باشد تا به اهداف فرعی یا اختصاصی ذیل دست یابد:

1- شناسایی الگوی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛

  • سنجش اندازه اثرگذاری عوامل احصاء­شده بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛
  • اولویت­بندی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛
  • ارائه راهکارهایی به مقصود توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون.

5-1 پرسش های پژوهش 

1- عوامل موثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛ کدامند؟

2- اندازه اثرگذاری عوامل احصاء­شده بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛ به چه اندازه می باشد؟

3- اولویت­بندی عوامل موثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛ به ترتیب اهمیت؛ چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در گروه صنعتی زرماکارون با فرمت ورد