دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در گروه صنعتی زرماکارون

قسمتی از متن پایان نامه :

اهمیت و ضرورت پژوهش

سازمانها امروزه دیگر نمی­توانند با تغییر روشها ساختار و شیوه مدیریتی سنتی تغیرات بنیادی به وجود آورند لذا مدیران و کارکنان بایستی بتوانند توجه خود را در مدلهای ذهنی جدید دگرگون سازند. از سویی وجود مشکلاتی زیرا بیکاری که خود پدیدآورنده معضلات زیادی در جامعه می باشد، موجب شده تا به مسئله کارآفرینی و مدیران کارآفرین توجه زیادی گردد و عواملی که موجب توسعه کارآفرینی می­شوند مورد توجه قرار گیرد. سازمانها امروزه نمی­توانند با تعداد اندکی افراد خلاق و کارآفرین و اجرای چند طرح کارآفرینانه بر رقبای کوچک چابک و نوآور خود فائق آیند؛ آنها بایستی شرایطی را فراهم کنند تا   همه­ی کارکنان روحیه کارآفرینی پیدا کرده و بتوانند به راحتی بطور گروهی یا فردی فعالیتهای کارآفرینانه­ی خود را اجرا کنند(Cornwall & Perlman,2000:42).

پس با در نظر داشتن تأثیر کارآفرینی در توسعه همه جانبه در کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه نیز در پی ایجاد موج گسترده و جدیدی از سازمانهای کارآفرین می­باشند. که برای رسیدن به این مهم می بایستی تأثیر و اهمیت فرهنگ کارآفرینی و عوامل رشد و توسعه دهنده و یا موانع آن در سازمانها مشخص و معرفی شوند. به تعبیری دیگر کارآفرینی به عنوان یک الزام و رویکرد جدید و تدبیر جدید اقتصادی در پاسخ به واقعیتها و شرایط جدید محیطی، یکی از راهکارهای ارزشمند در رویارویی و تقابل با ناکارآمدی اقتصادی و جلوگیری از پدیده­های منفی اقتصادی مانند: بیکاری، محسوب می­گردد(Cochran,2004:22).

پژوهش حاضر نیز با در نظر داشتن ضرورت ایجاد و بسط توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛ کوشش بر آن دارد تا به مطالعه عوامل موثر بر کارآفرینی از دیدگاه کارکنان بپردازد و از این رهگذر، تأثیر کارآفرینی را در گسترش فرهنگ و روحیه کاری آنها تبیین و در قالب چارچوبی جامع، مشخص و تبیین نماید.

پس، اهمیت ویژه مطالعه حاضر، کاربردی بودن موضوع آن در شرکت زرماکارون، می­باشد که به عنوان موضوعی قلمداد می­گردد که از یک سو، دامنه شناخت ما را از فرهنگ کارآفرینی سازمانی و ادبیات مربوط به آن، گسترش داده و از سوی دیگر، موضوع از آنجا بدیع قلمداد گردیده می باشد که مباحث دامنه­دار و پیوسته­ای را با در نظر داشتن شناسایی عوامل موثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی، به دنبال خواهد داشت.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1 هدف کلی

هدف کلی این پژوهش ” شناسایی عوامل موثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در گروه صنعتی زرماکارون” می­باشد.

2-4-1 اهداف اختصاصی

با در نظر داشتن اهمیت تأثیر کارآفرینی سازمانی، این پژوهش بر آن می باشد تا به اهداف فرعی یا اختصاصی ذیل دست یابد:

1- شناسایی الگوی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛

  • سنجش اندازه اثرگذاری عوامل احصاء­شده بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛
  • اولویت­بندی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛
  • ارائه راهکارهایی به مقصود توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون.

5-1 پرسش های پژوهش 

1- عوامل موثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛ کدامند؟

2- اندازه اثرگذاری عوامل احصاء­شده بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛ به چه اندازه می باشد؟

3- اولویت­بندی عوامل موثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛ به ترتیب اهمیت؛ چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در گروه صنعتی زرماکارون با فرمت ورد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید