پایان نامه مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تعیین تاثیر الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی بر عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل‌های مختلف برنامه‌ریزی استراتژیک

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1- کار سالارانه

2- براسیون

– شروع فرآیند و تصمیم برای برنامه‌ریزی

– شناسایی و تعیین دستور العمل‌های سازمانی

– شناخت رسالت و ارزش‌های سازمانی

– ارزیابی محیط خارجی (فرصت‌ها و تهدیدها)

– ارزیابی محیط داخلی (قوت‌ها و ضعف‌ها)

– شناسایی مسایل استراتژیکی که سازمان با آنها مواجه می باشد.

– تنظیم استراتژی‌ها (گزینه‌های علمی، موانع، پیشنهادهای اصلی، اقدامات برنامه و کار)

– ترسیم وضعیت آینده سازمان و ایجاد دیدگاه سازمانی و چشم انداز  موفقیت برای آن(هیوز،1377).

3- فریمن (ذی نفعان)

– تعیین رسالت سازمان (البته با محورین انتطارات ذی نفعان)

– مطالعه و شناخت محیط داخلی و خارجی سازمان

– تدوین استراتژی‌های اولیه جهت تقابل؛ انتظارات گروههای ذی نفع

– تعیین گروههای ذی نفع مرتبط با سازمان

– تعیین مطلوبیت‌های مورد انتظار ذی نفعان

– انتخاب استراتژی بر اساس قابلیت پوشش انتظارات ذی نفعان

4- بهبود عملکرد (PIP)

– تعیین و الویت گذاری اهداف و شاخص‌‌های ارزیابی عملکرد

– شناسایی، تحلیل و اولویت بندی معضلات و تعیین عوامل بازدارنده و پیش‌برنده

– تدوین استراتژی و برنامه‌های اجرایی بهبود عملکرد برای سازمان

5- پورت فولیو

– رشد – سهم بازار (BCO) GSM

– مدل‌ ماتریس جنرال الکتریک GE

– مدل ماتریس  قدمت قدرت ADL

– مدل ماتریس سیاست گذاری جهت‌دار DPM

6- ماتریس ارزیابی داخلی – خارجی (IEM)

– تهیه فهرستی جداگانه از عوامل محیط داخلی و عوامل محیط خارجی

– تخصیص ضریب وزنی امتیاز به هر یک از عوامل

– محاسبه امتیاز موزون سازمان و جمع نهایی امتیازها

7- ماتریس قوت، ضعف – فرصت، تهدید (SWOT)(حکیم،1389).

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین تاثیر الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی  انسانی بر عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان می باشد که در راستای این هدف، اهداف زیر دنبال می گردد: 

1- تعیین ارتباط پیش نیاز ساختاری برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی با عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان.

2- تعیین ارتباط پیش نیاز فرهنگی برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی با عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان.

3- تعیین ارتباط پیش نیاز انسانی برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی با عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان.

4- تعیین ارتباط پیش نیاز مدیریتی برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی با عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان.

و اهداف کاربردی پژوهش حاضر عبارت می باشد از :

با شناسایی تاثیر الزامات برنامه ریزی (استراتژیک) نیروی انسانی بر عملکردکارکنان شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان و با سازماندهی مناسب این نیروها گامهای مهمی در جهت ارتقاء بهره وری شبکه بهداشتی و درمانی برداشته خواهد گردید.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  تعیین تاثیر الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی بر عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان با فرمت ورد