دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در گروه صنعتی زرماکارون

قسمتی از متن پایان نامه :

1 قلمرو پژوهش

پژوهش حاضر به لحاظ قلمرو، در سه حیطه محتوایی، مکانی و زمانی انجام گرفته می باشد. این قلمروها به تبیین زیر می­باشند:

الف- قلمرو محتوایی یا موضوعی: پژوهش حاضر به لحاظ محتوایی، به ” شناسایی عوامل موثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در گروه صنعتی زرماکارون” پرداخته می باشد.

ب- قلمرو سازمانی: قلمرو مکانی پژوهش حاضر، شرکت زرماکارون می‌باشد.

ج- قلمرو زمانی: قلمرو زمانی این پژوهش، سال 1392 می‌باشد.

 

9-1 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش

– کارآفرینی: فرآینــدی می باشد که منجر به ایجــاد رضایتمندی و یا تقاضای جدید می­گردد. کارآفرینی عبارت اسـت از فرآینـد ایجـاد ارزش از راه تشکیل مجموعهُ منحصر به فردی از منابع به مقصود بهره­گیری از فرصتها(احمدپورداریانی،1380: 6).

– کارآفرین: فردی که مسوُلیت اولیه وی جمع­آوری منابع لازم برای شروع کسب و کار می باشد و یا کسی که منابع لازم برای شروع و یا رشد کسب و کاری را بسیج می­نماید و تمرکز او بر نوآوری و توسعه فرآیند، محصول یا خدمات جدید می­باشد. به بیانی دیگر، کارآفرین فردی می باشد که یک شرکت را ایجاد و اداره می­کند و هدف اصلی­اش سودآوری و رشد می باشد. مشخصه اصلی یک کارآفرین، نوآوری می­باشد(احمدپورداریانی،1380: 6).

کارآفرینی سازمانی: فرآیندی می باشد که در آن محصولات یا فرآیند های نوآوری شده از طریق القاء و ایجاد فرهنگ کارآفرینانه در یک سازمان از قبل تاُسیس شده، به ظهـور می رسند. به تعبیری دیگر: فعالیتهـای کارآفرینانـه فعالیت هایی می باشد که از منابـع و حمـایت سازمانی به مقصود دستیابی به نتایج نـوآورانه برخـوردار می باشد(مقیمی، 1383: 5).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1 هدف کلی

هدف کلی این پژوهش ” شناسایی عوامل موثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در گروه صنعتی زرماکارون” می­باشد.

2-4-1 اهداف اختصاصی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با در نظر داشتن اهمیت تأثیر کارآفرینی سازمانی، این پژوهش بر آن می باشد تا به اهداف فرعی یا اختصاصی ذیل دست یابد:

1- شناسایی الگوی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛

  • سنجش اندازه اثرگذاری عوامل احصاء­شده بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛
  • اولویت­بندی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛
  • ارائه راهکارهایی به مقصود توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون.

5-1 پرسش های پژوهش 

1- عوامل موثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛ کدامند؟

2- اندازه اثرگذاری عوامل احصاء­شده بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛ به چه اندازه می باشد؟

3- اولویت­بندی عوامل موثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛ به ترتیب اهمیت؛ چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در گروه صنعتی زرماکارون با فرمت ورد