پایان نامه مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تعیین تاثیر الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی بر عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان

قسمتی از متن پایان نامه :

مرحله سوم: برآورد نیروی انسانی مورد نیاز (تقاضا برای نیروها)

نیازمندی‌های منابع انسانی اغلب به عنوان تقاضای منابع انسانی تعبیر می گردد که ادارات و بخش‌های سازمان را در نیل به اهدافشان یاری می کند. برنامه‌ریزی منابع انسانی بطور معمول بیانگر یک مقایسه بین تقاضای نیروی انسانی با عرضه منابع انسانی می‌باشد. در تشخیص تقاضا کوشش می گردد تعداد افراد مورد نیاز جهت انجام کار و تصدی مشاغل سازمانی پیش‌بینی گردد.

بدیهی می باشد که تعیین تقاضای آینده، در واقع پیش‌بینی می باشد اما فقط به پیش‌بینی منحصر نمی‌گردد بلکه تعیین راه‌حل‌های مناسب و سازماندهی مشاغل که کسب اهداف را میسر می‌سازد از نکات عمده دیگر می باشد که ساماندهی و جرح و تعدیل نظرات انسانی را در قالب تقاضا می‌نمایاند و اینکه بهره گیری از نیروهای موقت، اضافه‌کاری و عقد قرارداد چه تاثیری بر امر تقاضای نیروی انسانی خواهد گذارد از نکات کلیدی اثرگذار در این مفهوم می باشد که فن‌آوری به کار گرفته شده، بی‌نقص بوده می باشد، تجهیزات به کار گرفته شده و موجود را نیز بایستی به آن افزود و آنها را در امر تقاضا موثر دانست (سید جوادین، 1384).

روشهای برآورد نیروی انسانی مورد نیاز

الف) روش روندیابی: پیش بینی نیارهای آتی به نیروی انسانی را می‌توان با مطالعه تعداد افرادی که در چند سال گذشته به استخدام سازمان درآمده‌اند، آغاز نمود. با محاسباتی که انجام می‌گیرد احتمال ادامه این طریقه، تعیین می گردد و مبنای پیش بینی نیازهای آتی سازمان به نیروی انسانی قرار می‌گیرد.

 

ب) روش نسبت یابی: روش دیگر برای پیش بینی تعداد کارکنان مورد نیاز، تعیین نسبتی می باشد که میان یک عامل معین (مانند حجم فروش) و تعداد افراد مورد نیاز هست.

ج) روش همبستگی: ارتباط آماری میان دو متغیر را می‌توان به وسیله روش همبستگی محاسبه نمود. در این روش، ارتباط میان اندازه فعالیتی در سازمان و تعداد افراد مورد نیاز مطالعه می گردد. چنانچه ارتباط و همبستگی میان این دو عامل وجود داشته باشد، می‌توان پیش بینی نمود در صورت تغییر اندازه فعالیت مورد نظر، تعداد افراد مورد نیاز چقدر خواهد بود.

د) روش رگرسیون: رگرسیون روشی می باشد که از طریق آن می‌توان با بهره گیری از اطلاعاتی که در مورد متغیر مستقل هست، متغیرهای وابسته را پیش بینی نمود.

هـ) روش شبیه‌سازی: روش شبیه سازی بر اساس این فرض بنا شده می باشد که می‌توان با ساختن مدلهایی که به گونه مصنوعی، شرایط واقعی دنیای خارج را منعکس می کند، مسائل را مطرح و مطالعه نمود. با بهره گیری از کامپیوتر می‌توان متغیرهای بسیاری را وارد مدل نمود و با بجای آوردن آزمایشهای مختلفی روی آن، نتایج را مطالعه نمود. بدین طریق، تصمیم گیرنده می‌تواند قبل از اتخاذ تصمیم نهایی، اثر تصمیمات خود را در مدل، تجزیه و نظاره کند. در برنامه‌ریزی نیروی انسانی با بهره گیری از روش شبیه‌سازی، مدلهایی ساخته می گردد که در آن ارتباط میان تعداد افراد مورد نیاز سازمان و سایر متغیرها محاسبه می گردد (جزنی، 1380).

مرحله چهارم: برآورد عرضه نیروی انسانی

بعد از تعیین کمیت و کیفیت نیرویی که سازمان برای نیل به اهداف خود به آن نیاز دارد (تقاضا برای نیرو)، در این مرحله بایستی به این سوال پاسخ داد که این افراد را چگونه و از کجا می‌توان پیدا نمود. پس مقصود از عرضه نیروی انسانی، نیروهایی می باشد که سازمان برای رفع نیازهای خود به آن دسترسی دارد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین تاثیر الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی  انسانی بر عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان می باشد که در راستای این هدف، اهداف زیر دنبال می گردد: 

1- تعیین ارتباط پیش نیاز ساختاری برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی با عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان.

2- تعیین ارتباط پیش نیاز فرهنگی برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی با عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان.

3- تعیین ارتباط پیش نیاز انسانی برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی با عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4- تعیین ارتباط پیش نیاز مدیریتی برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی با عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان.

و اهداف کاربردی پژوهش حاضر عبارت می باشد از :

با شناسایی تاثیر الزامات برنامه ریزی (استراتژیک) نیروی انسانی بر عملکردکارکنان شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان و با سازماندهی مناسب این نیروها گامهای مهمی در جهت ارتقاء بهره وری شبکه بهداشتی و درمانی برداشته خواهد گردید.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  تعیین تاثیر الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی بر عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان با فرمت ورد