مطالعه ارتباط بین حساسیت سرمایه گذاری جریان های نقدی و سطوح مخارج سرمایه ای در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر

قسمتی از متن پایان نامه :

1-8-روش گردآوری

پژوهش کتابخانه­ای:جهت تدوین مبانی نظری و مفاهیم اساسی موضوع پژوهش،کتب،مقالات فارسی و لاتین،رساله و پایان­نامه مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد.

کار میدانی:برای گردآوری داده­ها از اطلاعات موجود در بورس اوراق بهادار در طی سالهای 1382 تا 1391 بهره گیری شده می باشد. داده­های مورد نیاز جهت محاسبه متغیر­های پژوهش، از بانک­های اطلاعاتی «تدبیر پرداز» و «ره­آورد جدید» استخراج  می گردد. در صورت ناقص بودن داده­های موجود در این بانک اطلاعاتی، به آرشیوهای دستی موجود در کتابخانه­ی سازمان بورس اوراق بهادار و سایت اینترنتی مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس اوراق بهادار (RDIS) مراجعه می گردد.

1-9- جامعه آماری و روش نمونه ­گیری

جامعه آماری این پژوهش شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد.

1- 10– ساختار پژوهش

فصل اول : این فصل شامل کلیات پژوهش شامل مقدمه، اهمیت و ضرورت انجام پژوهش، سئوال­ های پژوهش ، فرضیه های پژوهش، تعریف واژه ها و اصطلاحات پژوهش ، روش انجام پژوهش و ساختار پژوهش می باشد.

فصل دوم : این فصل به مبانی نظری پژوهش و پیشینه تحقیقات انجام شده در ارتباط با موضوع پژوهش پرداخته می باشد.

فصل سوم : در این فصل مقدمه ، اظهار مساله و تدوین فرضیه­ی پژوهش ، آزمون­های آماری ، متغییرهای پژوهش و نحوه اندازه­گیری آنها ، نحوه آزمون فرضیه­ی پژوهش ، جامعه آماری ، نمونه آماری ، روش نمونه­گیری و قلمرو زمانی و روش گردآوری اطلاعات ارائه شده می باشد.

فصل چهارم : این فصل به تشریح نتایج آماری و نیز تجزیه و تحلیل فرضیه­ی پژوهش پرداخته خواهد گردید.

فصل پنجم : در این فصل نیز نتیجه­گیری پژوهش و همچنین پیشنهادات و محدودیت­های پژوهش ارائه خواهد گردید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش

سوال اول : آیا بین حساسیت سرمایه ­گذاری – جریان­های نقدی در شرکت­های بیش سرمایه­ گذار با  شرکت­های کم سرمایه­ گذار تفاوت معناداری هست؟

سوال دوم: آیا بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام با اندازه مخارج سرمایه­ گذاری بلند مدت (سرمایه ای) ارتیاط معناداری هست؟

سوال سوم: آیا حساسیت سرمایه­ گذاری – جریان­های نقدی در شرکت­های مواجه با محدودیت­های مالی بیشتر از شرکت­های بدون محدودیت مالی می­باشد؟

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید