عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین حساسیت سرمایه گذاری جریان های نقدی و سطوح مخارج سرمایه ای در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر

قسمتی از متن پایان نامه :

3 3 آزمون های آماری

رگرسیون در لغت به معنی بازگشت می­باشد و در اصطلاح کاربردی یعنی پی بردن به رفتار یک متغیر به کمک رفتار متغیر دیگر. در آمار رگرسیون یعنی یک نوع ارتباط یا تابع ریاضی که بین متغیر وابسته  yاز یک سو و متغیرهای مستقل  xاز سوی دیگر مستقر می­باشد. دریافت روابط علت و معلولی بین عوامل تاثیرگذار (x) و تاثیرپذیر (y)، حصول اطمینان از وجود همبستگی معنی دار بین دو متغیر و همچنین هدف گذاری برای برآورد یک متغیر بر حسب متغیر دیگر می باشد. تحلیل رگرسیونی یک ابزار آماری مفید برای نظاره ارتباط­ی بین متغیرها به کار می­رود. تحلیل رگرسیون فن و تکنیکی آماری برای مطالعه و به مدل درآوردن ارتباط بین متغیرهاست. در حقیقت تحلیل رگرسیونی ممکن می باشد فن و تکنیک آماری با بیشترین و وسیع ترین کاربرد بین تکنیک های آماری باشد.

در این پژوهش برای مطالعه ارتباط میان متغییر وابسته (سرمایه گذاری) و متغییر مستقل (جریان های نقدی و نسبت ارزش بازار به ارزش اسمی حقوق صاحبان سهام ) از تحلیل رگرسیونی بهره گیری می­گردد.

3 3 1 آزمون های مرتبط با فرض های اساسی مدل رگرسیون

3 3 1 1 فرض های اساسی رگرسیون

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در هر مدل رگرسیون بایستی فرض های خاصی مستقر باشد که در صورت نقض هر یک از آن ها مشکلاتی درمورد مطلوبیت برآورد پارامترهای رگرسیون، یا آزمون فرضیه ها به بار می­آید. فرض های اساسی رگرسیون عبارتند از:

الف ) میانگین  مساوی صفر می باشد: به علت تصادفی بودن  می توان این فرض را بصورت 0=E   نوشت. معنی این فرض آن می باشد که، عوامل تشکیل دهنده خطا ها اثرات مثبت و منفی خود را طوری برجا می­گذارند که متوسط مقادیر جمله خطاها برابر صفر گردد.

ب ) جمله خطاها دارای توزیع نرمال می باشد: فرض بر این می باشد که جمله خطاها به نحوی می باشد که پراکندگی آن در مجاورت میانگین حداکثر بوده و هرچه از میانگین دورتر شویم در سمت راست و چپ آن به یک نسبت کاهش می­یابد. در نتیجه شکل توزیع زنگوله ای شکل می باشد.

ج ) جملات خطاها در مشاهدات مختلف نا همبسته اند. اگر این فرض نقض گردد با مساله ای موسوم به خود همبستگی مواجه خواهیم بود. بطور کلی هرگاه  ها از نظم خاصی پیروی کنند، فرض ناهمبسته بودن  ها نقض شده و خود همبستگی مثبت، منفی یا تلفیقی از خود همبستگی مثبت و منفی خواهیم داشت.

د ) واریانس جملات خطاها همگی برابر عدد ثابتی مانند  هستند: یعنی = . هرگاه فرض اخیر نقض گردد با مساله ای موسوم به ناهمسانی واریانس ها مواجه خواهیم بود.

ه ) جملات خطاها مستقل از متغییر مستقل هستند: یعنیcov (  =0  می باشد در صورت نقض این فرض، مطالعه دقیق اثرات x بر روی y  امکان پذیر نخواهد بود زیرا  نیز روی  اثر می گذارد.

و ) متغییر مستقل   بر خلاف متغیر وابسته  متغیر غیر تصادفی می باشد.

ز ) فرض دیگر که فقط مختص مدل رگرسیون چند متغیره می باشد آن می باشد که بایستی تعداد مشاهدات بر تعداد پارامترها فزونی داشته باشد و بین متغییرهای مستقل ارتباط خطی کامل وجود نداشته باشد. این فرض شرط لازم برای حصول جواب معادلات نرمال و برآورد ضرایب رگرسیون چند متغیره می باشد در هر حال این فرض دال بر عدم وجود هم خطی کامل خواهد بود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش

سوال اول : آیا بین حساسیت سرمایه ­گذاری – جریان­های نقدی در شرکت­های بیش سرمایه­ گذار با  شرکت­های کم سرمایه­ گذار تفاوت معناداری هست؟

سوال دوم: آیا بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام با اندازه مخارج سرمایه­ گذاری بلند مدت (سرمایه ای) ارتیاط معناداری هست؟

سوال سوم: آیا حساسیت سرمایه­ گذاری – جریان­های نقدی در شرکت­های مواجه با محدودیت­های مالی بیشتر از شرکت­های بدون محدودیت مالی می­باشد؟

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید