مطالعه ارتباط بین حساسیت سرمایه گذاری جریان های نقدی و سطوح مخارج سرمایه ای در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر

قسمتی از متن پایان نامه :

2-5- مطالعات پیشین

2-5-1- مطالعات داخلی

2-5-1-1- مطالعات متمرکز بر سرمایه گذاری و جریان های نقدی

اکثر مطالعات داخلی انجام شده در زمینه سرمایه گذاری در ایران، بر سرمایه گذاری به گونه کلان توجه نموده و تاثیر آن را بر رشد و توسعه اقتصادی کشور مورد مطالعه قرار داده اند و یا نتایج تقاضای سرمایه گذاری را در بخش خاصی از اقتصاد برآورد نموده و یا مدل های مختلف سرمایه گذاری را آزمون نموده اند.مانند مطالعاتی که در این راستا انجام شده می باشد، می­توان به موارد زیر تصریح نمود.

 شیخ وصفرپور(1386) در تحقیقی، به مطالعه تأثیر دوره سرمایه‌گذاری بر عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1381 الی 1385  براساس میانگین سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت ترازنامه، و تقسیم شرکت‌های سرمایه‌گذاری به دو گروه شرکت‌های سرمایه‌گذاری با دوره سرمایه‌گذاری بلندمدت و شرکت های سرمایه‌گذاری با دوره سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت پرداختند. نتایج حاصل ازتحقیق آن ها نشان داد که دوره سرمایه‌گذاری عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد و شرکت‌های با دوره سرمایه‌گذاری بلندمدت و کوتاه‌مدت عملکرد یکسانی دارند که البته براساس شاخص قیمت و بازده نقدی به عنوان شاخص مبنا، عملکردی ضعیف‌تر از بورس داشته‌اند و براساس شاخص 50 شرکت فعال، عملکردی برابر با بورس داشته‌اند.

 فدایی و ثقفی(1386) به مطالعه مدل‌های پیش‌بینی جریان‌های نقدی شرکت‌های سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1378 الی 1384 پرداختند و براساس خطای مطلق قابلیت پیش‌بینی مدل‌ها را با یکدیگر مقایسه نمودند. بر اساس نتایج به ‌دست آمده مدل‌هایی که از اقلام تعهدی در پیش‌بینی جریان‌های نقدی بهره گیری نمودند نسبت به مدل‌هایی که تنها بر مبنای جریان نقد می‌باشند قابلیت پیش‌بینی بالاتری دارند. مطالعه همبستگی اسپیرمن نشان داد که تغییر‌پذیری فروش و تغییر‌پذیری سود‌های عملیاتی بر خطای مطلق مدل‌ها تاثیر‌گذار بوده می باشد و با افزایش تغییر‌پذیری قابلیت پیش‌بینی مدل‌ها کاهش می‌یابد. اما اندازه شرکت هیچ‌گونه تاثیری بر خطای مطلق مدل‌ها ندارد.

صفرزاده وعرب مازار (1386) در پژوهش خود به مطالعه تفکیک سود در پیش‌بینی جریان‌های نقدی عملیاتی آتی بر روی نمونه‌ای متشکل از 41 شرکت پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1384- 1376 پرداختند. در مدل پیش‌بینی جریان‌های نقدی بهره گیری شده در پژوهش آن­ها، سودها به دو جزء نقدی و تعهدی تفکیک گردید و مشخص گشت اجزای سود، اطلاعات متفاوتی در خصوص جریان‌های نقدی آتی منعکس می‌نمایند. به‌علاوه، جزء تعهدی به 5 جزء تفکیک گردید و توانایی مدل در پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج  نشان داد با تفکیک جزء تعهدی به اجزاء بیشتر، توان تبیین‌دهندگی مدل در پیش‌بینی جریان‌های نقدی بهبود می‌یابد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شهریار و احمدی (1386) برای تعیین اندازه بهینه سرمایه‌گذاری در بازار بورس اوراق بهادار با رویکرد ارزش در معرض ریسک  شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی محدود به سال 1384 شامل4 شرکت گروه خودرو سازی بهمن و سایپا و شرکت های سرمایه گذاری بانک ملی و سرمایه گذاری غدیر آغاز از روش‌های پارامتریک نظیر روش‌های واریانس- کواریانس ساده و بر مبنای واریانس شرطی اتو رگرسیو و واریانس شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته، جهت اندازه‌گیری ارزش در معرض ریسک پرتفولیوی سهام چهار شرکت و هم‌چنین اوزان بهینه سرمایه‌گذاری در سهام چهار شرکت، در بازار بورس اوراق بهادار تهران بهره گیری نمودند. نتایج پژوهش آن ها نشان داد که، سرمایه‌گذار بهتر می باشد، بیشترین وزن سرمایه‌گذاری را به سهم سرمایه‌گذاری بانک ملی و کمترین وزن سرمایه‌گذاری را به سهم سرمایه‌گذاری غدیر اختصاص دهد .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش

سوال اول : آیا بین حساسیت سرمایه ­گذاری – جریان­های نقدی در شرکت­های بیش سرمایه­ گذار با  شرکت­های کم سرمایه­ گذار تفاوت معناداری هست؟

سوال دوم: آیا بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام با اندازه مخارج سرمایه­ گذاری بلند مدت (سرمایه ای) ارتیاط معناداری هست؟

سوال سوم: آیا حساسیت سرمایه­ گذاری – جریان­های نقدی در شرکت­های مواجه با محدودیت­های مالی بیشتر از شرکت­های بدون محدودیت مالی می­باشد؟

پایان نامه - تز - رشته حسابداری