مطالعه ارتباط بین حساسیت سرمایه گذاری جریان های نقدی و سطوح مخارج سرمایه ای در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر

قسمتی از متن پایان نامه :

4-2- مطالعه نرمال بودن توزیع متغیر وابسته:

نرمال بودن باقیمانده­ های مدل رگرسیونی یکی از فرضهای رگرسیونی می باشد که نشان دهنده اعتبار آزمونهای رگرسیونی می باشد در ادامه با بهره گیری از آزمون کلموگروف- اسمیرنف[1]نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته  مطالعه شده می باشد. زیرا نرمال بودن متغیرهای وابسته به نرمال بودن باقیمانده های مدل ( تفاوت مقادیر برآوردی از مقادیر واقعی ) می­انجامد. بنابراین نیاز می باشد نرمال بودن متغیر وابسته قبل از برآورد پارامترها کنترل گردد و در صورت مستقر نبودن این شرط راه حل مناسبی برای نرمال کردن آن ها ( مانند تبدیل کردن آن) اتخاذ نمود. فرض صفروفرض مقابل دراین آزمون به صورت زیرنوشته می گردد.

داده‌ها برای متغیروابسته ازتوزیع نرمال پیروی می کند

داده‌ها برای متغیروابسته ازتوزیع نرمال پیروی نمی‌کند

 

 

احتمال معناداری برای INV در سالهای 82 الی 91 به ترتیب برابر با 88/0, 79/0, 64/0, … و 77/0 می باشد که هیچکدام کمتر از 05/0 نیست (پیوست 3) پس فرض صفر برای این متغیر رد نمی­گردد. یعنی توزیع متغیر در سالهای مختلف نرمال می باشد ( ترکیب داده های نرمال نیز نرمال می باشد).

4-3- خطی بودن ارتباط نمودارهای پراکنش

در نمودارهای پراکنش (scatter)، متغیر وابسته پیش روی متغیرهای مستقل ترسیم شده می باشد به دو دلیل از این نمودارها قبل از برآورد مدل بهره گیری می­گردد:

  • تشخیص نقاط پرت در داده ها
  • مطالعه این که آیا ارتباط خطی برای داده ها مناسبتر می باشد یا این که مدل غیر خطی ( مانند درجه دوم و سوم و … ) بایستی برای اظهار ارتباط بهره گیری گردد.

همان گونه که در نمودارهای پیوست ب دیده می­گردد به نظر می­رسد ارتباط به صورت خطی یا منحنی نیست پس ارتباط معناداری وجود ندارد. به علاوه نقطه پرتی در داده ها دیده نمی­گردد.

4-4- مدل رگرسیون چندگانه

با بهره گیری از مدل رگرسیون چندگانه به برآورد مدل پرداخته می­گردد در این مدل تحلیل پارامترها با کنترل متغیرهای دیگر صورت می­پذیرد پس نتایج آن در این شرایط نتایج برآوردها به صورت خالص تری بر متغیر وابسته دیده می­گردد. خاطر نشان می گردد که در این تحلیل آغاز معناداری مدل با جدول تحلیل واریانس به عنوان مهم ترین سوال مطالعه و پاسخ داده شده می باشد ( مقدار احتمال F اگر کمتر از 05/0 باشد مدل معنادار می باشد). سپس با بهره گیری از معیار ضریب تعیین شدت همبستگی مدل مطالعه شده می باشد گرچه اندازه ضریب تعیین مهم می باشد اما عملا در داده‌های بورسی انتظار ضریب تعیین بالا نمی­رود. در مرحله سوم و در صورت معنادار بودن مدل، پارامترها برآورد شده­اند این بخش با بهره گیری از جدول ضرایب و آماره t امکانپذیر شده می باشد و در نهایت علایم مناسب بودن شرایط برآوردها یا به تعبیری پیش فرضهای رگرسیون مطالعه شده می باشد مهم ترین این پیش فرضها  و روشهای مطالعه و کنترل آنها عبارتند از:

نرمالیتی با بهره گیری از آزمون کلموگروف اسمیرنف،

عدم خودهمبستگی باقیمانده‌ها با بهره گیری از دوربین واتسون

و عدم همخطی بین متغیرهای مستقل با بهره گیری از VIF.

[1] Kolmogorev-smirnov test

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش

سوال اول : آیا بین حساسیت سرمایه ­گذاری – جریان­های نقدی در شرکت­های بیش سرمایه­ گذار با  شرکت­های کم سرمایه­ گذار تفاوت معناداری هست؟

سوال دوم: آیا بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام با اندازه مخارج سرمایه­ گذاری بلند مدت (سرمایه ای) ارتیاط معناداری هست؟

سوال سوم: آیا حساسیت سرمایه­ گذاری – جریان­های نقدی در شرکت­های مواجه با محدودیت­های مالی بیشتر از شرکت­های بدون محدودیت مالی می­باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید