مطالعه ارتباط بین حساسیت سرمایه گذاری جریان های نقدی و سطوح مخارج سرمایه ای در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر

قسمتی از متن پایان نامه :

2-4-3- محدودیت مالی و سرمایه گذاری- جریان نقدی

مقصود از محدودیت مالی، عدم توانایی شرکت برای سرمایه گذاری در همه پروژه­های سرمایه­گذاری به دلیل تفاوت هزینه منابع داخلی و خارجی می باشد. ارجحیت منابع داخلی به دلیل عدم دسترسی به منابع خارجی یا هزینه بالای منابع خارجی، ایجاد کننده محدودیت­های مالی می باشد که مخارج سرمایه­گذاری را محدود می­کند.(کارپنتر و گواریگلیا[1]،2004)

فازاری و دیگران (2000) اظهار می­کنند که محدودیت مالی در تشریح روابط سرمایه­گذاری- جریان نقدی مهم می باشد، آن ها بحث می­کنند برای درک ارتباط بین سرمایه­گذاری و جریان نقدی فرض می­گردد که محدودیت های مالی بیانگر هزینه­های بالاتر منابع می باشد، یعنی شرکتی که با محدودیت مالی روبروست، با منابع گرانتر مواجه می باشد. آن ها اظهار کردند مبنای تفکری ارتباط محدودیت مالی و سرمایه گذاری – جریان نقدی این می باشد که در شرکت­های با محدودیت مالی ارتباط مثبت بین سرمایه گذاری و جریان نقدی هست، در حالی که در شرکت­های بدون محدودیت مالی، سرمایه­گذاری به تغییرات در منابع داخلی مرتبط نیست. (فازاری و دیگران،1988) برای تعیین اندازه محدودیت مالی که شرکت با آن روبرو می باشد بایستی گفت، اندازه محدودیت مالی هر شرکت، به صورت تابعی از عوامل مختلف مانند اطلاعات نامتقارن، مسائل نمایندگی و هزینه­های مبادله تعریف می­گردد. (اسلام[2] و مزومدار[3] ،2002)

برای تجزیه و تحلیل چگونگی تاثیرگذاری محدودیت­های مالی بر سرمایه­گذاری شرکت بایستی بین دو بعد محدودیت مالی نقص­های بازار سرمایه (مانند اطلاعات نامتقارن) و فقدان منابع داخلی فرق قائل گردید که این دو بعد به دو رویکرد اطلاعاتی و مدیریتی تصریح دارد. در حقیقت، ارتباط بین «محدودیت­های مالی »و سرمایه­گذاری بستگی به این دارد که معیار محدودیت­های مالی بکار رفته با منابع داخلی شرکت مرتبط باشد یا با نقص­های بازار سرمایه که شرکت با آن روبروست و هر یک از این معیارهای محدودیت مالی، اثر متفاوتی بر ارتباط سرمایه­گذاری – جریان نقدی دارد. (پاول ،2002)

فازاری ودیگران (1998) که اولین بار این مساله را مطرح کردند، از معیار سود تقسیمی به عنوان نشان دهنده محدودیت مالی بهره گیری کردند و بر اساس سیاست سود تقسیمی شرکت ها را به سه گروه بدون محدودیت مالی، با محدودیت مالی نسبی و محدود از نظر مالی تقسیم کردند. آن ها اظهار کردند، شرکت­هایی که پرداخت سود تقسیمی پایینی دارند و بیشتر درآمد خود را انباشت می­کنند، ازمحدودیت مالی بالاتری برخوردارند و یافتند، شرکت­هایی که محدودیت مالی بالاتری دارند، از ارتباط قویتر بین سرمایه­گذاری وجریان نقدی برخوردارند، یعنی حساسیت سرمایه گذاری– جریان نقدی بالاتری دارند. سیاست تقسیم سود به عنوان محدودیت مالی با نقص بازار سرمایه شرکت در ارتباط می باشد، زیرا سیاست تقسیم سود شرکت، حامل اطلاعاتی در مورد شرکت برای افراد خارج از سازمان می باشد.

مطالعات بعدی از معیارهای مختلفی برای شناسایی محدودیت­های مالی شرکت ها بهره گیری کردند و به نتایج مشابهی رسیدند. مانند معیارهایی که بکار رفته و بیانگر نقص­های بازار سرمایه می باشد،عضویت در گروه مالی یا صنعتی (هوشی[4] و دیگران،1990،شالر[5]،1993،شین[6] و پارک[7]،1999)ارتباط با واسطه مالی[8]،اندازه شرکت (دوروکوس و شیانتارلی[9]،1990 اولینر[10] و رودبوش،1992)،سن شرکت (دوروکوس و شیاننتارلی،1990 ،اولینر و رودبوش ،1992،شالر،1993)،نسبت پوشش بدهی[11] و اهرم مالی (وایتد[12]،1992)دسترسی به دارایی های قابل وثیقه­گذاری[13] (هوبارد و کاشیاپ[14]،1992،شالر،1993)،نوع صنعت (دوروکوس و شیانتارلی ،1990)،لیست مبادلات بازار سهام و انتخاب بازار سهام (اولینر و رودبوش،1992)،وجود برنامه رتبه­بندی اوراق قرضه (وایتد،1992،گیلچریست[15] و هیملبرگ[16]،1995)،تمرکز مالکیت[17] یا الگوی مبادلات افراد داخل سازمان[18] (اولینر و رودبوش ،1992،شالر،1993)می باشد.

کاپلان[19] و زینگالس[20] (1997)، کلری (1999) از معیارهای مبتنی بر نقدینگی (منابع داخلی) برای اظهار محدودیت مالی بهره گیری کردند،نتایجی در تضادبا مطالعاتی که از معیارهای نقص­های بازار سرمایه برای اظهار محدودیت مالی بهره گیری کردند،یافتند که البته نتایج آنجا نه تصادفی و نه غیرمتعارف می باشد. به دلیل آنکه از معیار متفاوتی برای اظهار محدودیت مالی بهره گیری کردند،نتایج متفاوتی یافتند.در این حالت،شرکت های با محدودیت مالی،حساسیت کمتری به تغییرات جریان نقدی نشان می­دهند. زیرا شرکت­های با محدودیت مالی، شرکت­هایی هستند که به منایع داخلی کمتری دسترسی دارند. پس، سرمایه­گذاری و جریان نقدی و  یا حساسیت سرمایه گذاری – جریان نقدی کمتری دارند.

[1]-Guariglha

[2]-Islam

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[3]-Mozumdar

[4]-Hoshi

[5]-Schaller

[6] -Shin

[7] -Park

[8]-Intermediaries

[9]-Schiantarelli

[10]-Oliner

[11]-Coverage Ratio

[12]-Whited

[13]-Collateralizable Assets Availability

[14]-Kashyap

[15]-Gilchrist

[16]-Himelberg

[17]-Ownership Centralization

[18]-Insider Exchanges Pattern

[19]-Kaplan

[20]-Zingales

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش

سوال اول : آیا بین حساسیت سرمایه ­گذاری – جریان­های نقدی در شرکت­های بیش سرمایه­ گذار با  شرکت­های کم سرمایه­ گذار تفاوت معناداری هست؟

سوال دوم: آیا بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام با اندازه مخارج سرمایه­ گذاری بلند مدت (سرمایه ای) ارتیاط معناداری هست؟

سوال سوم: آیا حساسیت سرمایه­ گذاری – جریان­های نقدی در شرکت­های مواجه با محدودیت­های مالی بیشتر از شرکت­های بدون محدودیت مالی می­باشد؟

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید